ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ. ПОЕТИ-РОМАНТИКИ П. ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ, Є. ГРЕБІНКА, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Література українського романтизму. Поети-романтики П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, українська література

Хід заняття Література українського романтизму. Поети-романтики П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, українська література

I. Мотивація навчальної діяльності

У кінці XVIII — на початку XIX століття в Західній Європі розпочалися активні антифеодальні, національно-визвольні рухи, пройшла хвиля незадоволення новими буржуазними відносинами. Творчі натури болісно переживали свій розлад із дійсністю, їх обтяжувала життєва проза. Це стало поштовхом до виникнення в мистецтві, літературі нового напряму — романтизму.

На перший план висуваються виняткові характери й обставини, суб’єктивне переважає над об’єктивним. Романтики цікавляться всім екзотичним, сильним, яскравим, піднесеним, схиляються до містики, фантастики, умовності форм. З романтизмом пов’язане оновлення не лише жанрів, а й самого слова за рахунок введення асоціативності, багатозначності. Як же розвивався романтизм в українській літературі, хто його найяскравіші представники? Про це ми дізнаємося на сьогоднішньому уроці.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання.

1) Робота в парах. (Учні доповнюють, уточнюють складені вдома плани-тези про значення творчості Г. Квітки-Основ’яненка. Зачитують вдосконалені роботи.)

2) Заслуховування повідомлень учнів про використання письменником елементів фольклору у своїх творах.

ІV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Слово вчителя.

Романтизм в Україні мав такі особливості:

— велику роль в усіх родах літератури відігравала національно-історична тематика;

— ідеалізувалися патріархальні відносини;

— у характерах поєднувалося національне й соціальне першоджерела;

— ліричний герой перебував у гармонії з природою;

— «світова туга» носила характер суму за минулою славою та волею України;

— український романтичний герой — це людина, яка є часткою всеосяжної природи, індивідуально-неповторна; тому часто використовувався прийом психологічного паралелізму — паралельне зображення природи й людини.

— головний герой української романтичної поезії — вільний козак, вершник — символ виклику долі, — який знаходиться серед неозорих просторів (часто вживалися народно-пісенні образи «синє море», «широкий степ», «буйний вітер», «бистрий Дунай» та ін.);

— підносився ідеал суспільно активної, діяльної людини — патріотичної, хороброї, здатної до самопожертви, відданої інтересам України (його уособлюють козаки, гайдамаки, народні співці-бандуристи тощо).

2. Самостійне опрацювання статті підручника про П. Гулака-Артемовського.

3. Виразне читання балади П. Гулака-Артемовського «Рибалка».

4. Словникова робота, обмін враженнями.

5. Порівняльна робота.

(Учні порівнюють баладу із твором Ґете (мовою оригіналу чи в перекладі).)

6. Слово вчителя.

Із жанром балади ви знайомі ще з сьомого класу (твір Т. Шевченка «Тополя»), у дев’ятому ми розглядали народні балади.

Згадаймо, що балада — ліро-епічний твір з драматично напруженим сюжетом. Йому властиві невелика кількість персонажів, підкреслена узагальненість, у творі відсутня деталізація, матеріал викладено стисло. У баладі присутня «магічна» музич-ність, вона тісно пов’язана з народними легендами, поєднує в собі перекази й пісні.

7. Евристична бесіда.

— Пригадайте, що ви знаєте про русалок з русальних пісень.

— Доведіть, що «Рибалка» П. Гулака-Артемовського — балада.

— Назвіть риси романтичного стилю в баладі. (Єднання людини і природи, винятковість ситуації, фантастичні елементи, народно-пісенні мотиви.)

8. Самостійне опрацювання за підручником статті про Є. Гребінку.

9. Виразне читання, прослуховування аудіозапису ліричної поезії Є. Гребінки «Українська мелодія».

10. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

11. Евристична бесіда.

— Мотив якого твору нагадує згода жити з нелюбом заради спокою матері? («Наталки Полтавки» І. Котляревського.)

— Які фольклорні елементи використано у творі? (Звертання, риторичні окличні та питальні речення, протиставлення, діалог.)

— Якими є емоційні стани ліричних героїв у вірші? (Протесту, смутку, переживання, готовності до самопожертви, глибокого каяття.)

— Складіть «партитуру» емоційних станів, почуттів та настроїв героїні.

(— Протест, сум.

— Турбота, почуття відповідальності.

— Співчуття, переживання за долю дочки.

— Готовність до самопожертви, повна самовіддача.

— Каяття, жаль, смуток.)

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання

• Поєднайте художні засоби з їх визначенням.

Рибалка молоденький блищать зіроньки приснули скалкифразеологізми
любенький, серденько, рибочки, глибшенькопорівняння
великі, маленькі, зраднийпротиставлення (антитеза)
Вона ж морга, вона й співазменшено-пестливі слова
Вода гуля!повтори
як горлицяінверсія
рано й вечір, весела — заплачуметафора
закрити очі, пустити на поталузвертання
мамо, голубко, рибалко, молоденькийепітети

VII. Домашнє завдання

Знати відомості про ознаки романтизму, навчитися виразно читати й аналізувати поезії.

Література українського романтизму. Поети-романтики П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *