Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 7

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 7

  ВАРІАНТ 7

  Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

  1. Максим (оповідання Марка Вовчка «Максим Тримач») не погоджується на одруження своєї доньки з наймитом Семеном, бо
  А вважає, що Семен не гідний його доньки
  Б Семен — наймит, а не вільний козак
  В вважає, що Семен не кохає його доньки
  Г вважає, що Семен — ледащо і не зможе забезпечити матеріально сім’ю

  2. Символічний образ потяга-експреса, що мчить на Далекий Схід, наявний у творі
  А «Чорна рада»
  Б «Кавказ»
  В «Гайдамаки»
  Г «Тигролови»

  3. Іван Багряний у творі «Тигролови» використав автобіографічний факт
  А навчання в церковно-приходській школі
  Б перебування на Далекому Сході та в БАМЛАГу за вироком суду
  В публікація його творів у журналі «Життя й революція»
  Г навчання в Київському художньому інституті

  4. Центральним конфліктом роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада» є боротьба
  А між соціальними групами
  Б між запорожцями і міщанами
  В між гетьманом Сомком і козаками
  Г за гетьманську булаву між Сомком та Брюховецьким

  5. «…Моторний, / Ласкавий, гарний і проворний, / 1 гострий, як на бритві сталь» в «Енеїді»
  А Низ
  Б Евріал
  В Еней
  Г Зевс

  6. «Сад божественних пісень» — назва
  А найвідомішої в байкарській спадщині Г. Сковороди збірки
  Б найвідомішого вірша у спадщині Г. Сковороди, що став народною піснею
  В найвідомішої в поетичній спадщині Г. Сковороди збірки
  Г найвідомішого поетичного твору Г. Сковороди, запозиченого православною церквою

  7. Твір «Місяць на небі, зіроньки сяють» належить до пісень
  А календарно-обрядових
  Б соціально-побутових
  В родинно-побутових
  Г балад

  8. Найвідомішою пам’яткою житійної літератури є
  А «Повість минулих літ»
  Б Києво-Печерський патерик
  В «Літопис Самовидця»
  Г «Повчання дітям» Володимира Мономаха

  9. Рядки «Ой візьму я кріселечко, / Сяду край віконця, / А ще очі не дрімали, / А вже сходить сонце взято з пісні про
  А сімейне життя
  Б життя солдатів
  В історичну подію
  Г кохання

  10. Слова «То не грім в степу грохоче, / То не хмара світ закрила, — / То татар велика сила / Козаченьків обступила» є
  А заперечним порівнянням
  Б постійним епітетом
  В метафорою
  Г анафорою

  11. Вислів з пісні «Віють вітри»: «Де ти, милий чорнобривий, / Де ти?» — є
  А порівнянням
  Б риторичним окликом
  В риторичним запитанням
  Г анафорою

  12. Княгиня Ольга помстилася древлянам (за «Повістю минулих літ») за
  А смерть свого чоловіка
  Б несплату ними податків
  В бунт, організований князем Малом
  Г зневажливе ставлення до себе

  13. «Повість минулих літ» — найвідоміший зразок
  А класицизму
  Б монументалізму
  В реалізму
  Г орнаменталізму

  14. У творі «Максим Тримач» Марко Вовчок виступає проти
  А закостенілих патріархальних звичаїв, зокрема родинної сваволі, деспотичного ставлення до жінки

  Б безправ’я жінки у родинному та суспільному житті, що було породжене кріпосницькою системою
  В надзвичайно сильного вияву почуттів молодих людей, що може призвести до трагічної розв’язки
  Г батьківського тиску на дітей, їх небажання зрозуміти дітей, іти на компроміси

  15. У романі П. Куліша «Чорна рада» йдеться про
  А раду І. Мазепи зі шведським королем Карлом (початок XVIII ст.)
  Б національно-визвольну війну українського народу під проводом Б. Хмельницького в 1648-1654 рр.
  В обрання гетьмана на Ніжинській раді (після смерті Б. Хмельницького)
  Г Переяславську раду 1654 р. між Б. Хмельницьким та представниками московського царя

  16. М. Мірошниченко, А. Мойсієнко, В. Женченко продовжили в сучасній українській літературі традиції, започатковані
  А Т. Шевченком
  Б П. Кулішем
  В Марком Вовчком
  Г І. Величковським

  Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

  17. Установіть відповідність між прислів’ями і тими, хто їх промовляє у романі «Чорна рада»

  1 Голодній кумі хліб на уміА Брюховецький
  2 Два коти в одному мішку не помирятьсяБ Гвинтовка
  3 Вовка скільки не годуй, а він усе в ліс дивитьсяВ Пугач
  4 Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешсяГ Сомко
  Д Кирило Тур

  Відповідь:
  1—Д
  2—А
  3—Б
  4—В

  18. Установіть відповідність

  1 барокоА заперечує раціоналізм, сувору нормативність у художній творчості, висуває культ почуттів людини
  2 сентименталізмБ посилений інтерес до почуттів, емоційного сприйняття дійсності; метою творів є викликати в читача сльози, співчуття до героїв, що страждають або гинуть
  3 класицизмВ передбачає суперечливе поєднання релігійних і світських мотивів, образів, тяжіння до різних контрастів, складної метафоричності, алегоризму та емблематичності, прагнення вразити читача пишним, барвистим стилем, риторичним оздобленням твору
  4 романтизмГ свідоме прагнення найточніше, ясно, без зайвих прикрас висловити думку
  Д заснований на принципі безпосередньої фіксації вражень, спостережень, співпереживань

  Відповідь:
  1—В
  2—Б
  3—Г
  4—А

  19. Установіть відповідність подій, що відбувались, та період, коли вони відбувались

  1 «Тетянка плаче, старий Тримач без шапки ходить, розхристаний…»А Тримач картає себе за те, що сталося
  2 «посивів, як той голуб сивий…»Б день весілля Тетяни
  3 «Да й понаходило ж їх чимало в хаті й надворі…»В Максим сумує, залишившись самотнім
  4 «…глянув тоді на Дніпро й згадав старшу дочку…»Г день похорону Катрі
  Д стан героїв після загибелі Катрі

  Відповідь:
  1—Д
  2—А
  3—Б
  4—В

  20. Установіть відповідність хронологічних меж і періодів творчості Т. Шевченка

  1 1837-1843А період «трьох літ»
  2 1843-1847Б період останніх років життя
  3 1847-1857В ранній період
  4 1857-1861Г період заслання
  Д період навчання

  Відповідь:
  1—В
  2—А
  3—Г
  4—Б

  У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

  21. Твори на біблійну тематику, які доповнювали або уточнювали Біблію, але з певних причин не
  були канонізовані церквою, —
  Відповідь:
  апокрифи

  22. Автором творів «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Мертві душі», «Вечір проти Івана Купала» є
  Відповідь:
  Микола Гоголь

  23. Остромирове Євангеліє та «Ізборник Святослава» — це
  Відповідь:
  перші рукописні книги Київської Русі

  24. Аркан — ключовий образ поезії (записати автора і назву поезії)
  Відповідь:
  Василя Герасим’юка «Чоловічий танець»

  Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

  25. Яка ідейно-тематична спрямованість твору Миколи Гоголя «Вечір проти Івана Купала»?
  Відповідь:

  Ціла низка творів Миколи Гоголя про Україну, написаних російською мовою, с неоціненним внеском у скарбницю літератур обох країн. Гоголь у своїй російській мові зберігав світоглядні українські фольклорні моделі. Відомо, що письменник з великою увагою ставився до народної української творчості, знав вірування, обряди, казки й легенди українського народу.

  Так, легенда про цвіт папороті покладена в основу оповідання «Вечір проти Івана Купала». Темою цього твору с розповідь про те, як Петрусь заради щасливого кохання вимушений був пов’язати свою долю з «нечистою силою». Автор тут засуджує жорстокість, підступність, жагу до збагачення (Басаврюк), а також утверджує думку про те, що людина є творцем своєї долі; необхідно вміти самотужки долати ті труднощі, які трапляються на життєвому шляху, а не звертатися по допомогу до диявола.

  Персонажі оповідання змальовані у фольклорних традиціях з використанням епітетів, порівнянь; пейзажі ніби доповнюють фантастичний світ, у якому діє «нечиста сила». У народному стилі зображено відьму, усі чарівні перетворення й дива. І хоча твір написаний російською мовою, М. Гоголь майстерно передав саме український колорит, цілком виправдано уводячи до тексту українські слова, приказки («свитка, намисто», «бреше, сучий москаль». «що то вже, як у кого чорт-ма клепки в голові!»).

  Микола Гоголь в оповіданні порушує актуальні на той час проблеми:
  • соціальної нерівності як перешкоди до щасливого життя;
  • казки та реалій життя;
  • злочину і кари;
  • духовності та «нечистої сили»;
  • людини й довкілля.

  Автор ставить перед собою доволі серйозну мету — художньо осягнути й розкрити читачам суть української національної душі, самої людської природи, корені добра і зла. Через те у творі звичне переплітається з незвичним, дійсність — зі сновидіннями й міфами. Такі невидимі глибини людського й національного духу, напевно, інакше й не розкриєш. Український світ Миколи Гоголя — світлий, сонячний, енергійний, злитий з чудовою природою, веселий у радощах і святкових розвагах, пристрасний, ніжний, відданий, дещо наївний у стосунках, сміливий і непримиренний — у боротьбі з темрявою. Микола Гоголь доводить, що «нечиста сила» — метафора злодіяння, переконує читача, що чистота душі, остерігання гріха — Божий і людський заповіти.

  Таким чином, художньо переосмислюючи народну легенду, М. Гоголь створив цілком оригінальний мистецький твір, який із цікавістю читають уже багато поколінь, переймаються трагічною долею героїв, зачаровуються чудовою мовою розповіді, шукають відповіді на вічне питання — як протистояти диявольській спокусі, що в усі віки переслідує людей.

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 7

  Повернутися на сторінку Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання.

  Комментарии закрыты.