Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 2

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 2

  Варіант 2

  Завдання 1-16 мають по чотири варіанти вщповщей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

  1. Мотивом нерозділеного, нещасливого кохання пройнята пісня
  А «За городом качки пливуть»
  Б «Лугом іду, коня веду»
  В «Місяць на небі, зіроньки сяють»
  Г «Гиля, гиля, сиві гуси»

  2. Укажіть ознаку пісень про кохання, яка характерна для цих рядків
  А я візьму кріслечко,
  Сяду край віконця.
  Я ще й очі не зімкнула,
  А вже сходить сонце…

  А гіперболізація душевної драми
  Б сентиментальність, надмірна чутливість героїв
  В романтичний характер зображення дійсності, якому властиві ідеалізація почуттів ліричного героя
  Г ніжність, долання перешкод до щастя закоханих

  3. Жорстоке ставлення шляхтичів до українців оспівано в баладі
  А «Ой летіла стріла»
  Б «Бондарівна»
  В «Ой на горі вогонь горить»
  Г «Козака несуть»

  4. В основі поділу книг Біблії на Старий та Новий Заповіти лежить
  А різне ставлення авторів Біблії до християнства
  Б належність авторів Біблії до різних соціальних прошарків
  В народження Ісуса Христа на землі
  Г боротьба добра і зла

  5. Літописи належать до літератури
  А перекладної світської
  Б перекладної церковної
  В оригінальної
  Г агіографічної

  6. Апостол (1574), «Буквар» (1574), Острозька Біблія (1581) є першими
  А найдавнішими пам’ятками світської літератури Київської Русі
  Б друкованими на українських землях книгами, виданими І. Федоровим
  В рукописними книгами, створеними тогочасною українською мовою
  Г підручниками, надрукованими коштом православних братств

  7. Український романтизм сформувався у
  А 70-х роках XVIII ст.
  Б 50-60-х роках XVIII ст.
  В 20-40-х роках XIX ст.
  Г 60-х роках XIX ст.

  8. Вислови «З очей аж іскри полетіли», «І носа хоч кому утруть», «Чмелів довгенько… слухав, / Оскому щоб з зубів зігнать» є
  А фольклорними порівняннями
  Б фольклорними фразеологізмами
  В метафорами
  Г народними прислів’ями

  9. На вірну смерть заради «общого добра» в «Енеїді» йде
  А Низ
  Б Евріал
  В Еней
  Г Турн

  10. П’єса Івана Котляревського «Наталка Полтавка» розпочинається піснею
  А «Ой я дівчина Наталка»
  Б «Всякому городу нрав і права»
  В «Ой під вишнею, під черешнею»
  Г «Віють вітри, віють буйні»

  11. «Маруся» є повістю
  А романтичною
  Б сентиментальною
  В соціально-побутовою
  Г сентиментально-реалістичною

  12. Слова «Смутний та невеселий сидів…», «Смутна та невесела убиралася…», якими починається кожен розділ твору Г. Квітки-Основ’яненка, є
  А анафорою
  Б ліричним відступом
  В епіфорою
  Г каламбуром

  13. Народився в селі Сорочинці Полтавської губернії, спостерігав за ярмарками, слухав розповіді старих людей, казки, анекдоти. Навчався в Ніжинській гімназії вищих наук, де завідував учнівською бібліотекою, захопився живописом і театром, цікавився усною народною творчістю та писав літературні твори в різних жанрах
  А Маркіян Шашкевич
  Б Микола Гоголь
  В Григорій Квітка-Основ’яненко
  Г Євген Гребінка

  14. Тарас Шевченко був учасником організації
  А «Руська трійця»
  Б Братство тарасівців
  В Кирило-Мефодіївське товариство
  Г Південне товариство декабристів

  15. У романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада» змальовано події
  А 1654 р.
  Б 1650 р.
  В 1663 р.
  Г 1659 р.

  16. Справжнє прізвище Марка Вовчка
  А Микола Гоголь
  Б Марія Вілінська
  В Костянтина Малицька
  Г Марко Кропивницький

  Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

  17. Установіть відповідність між творами та жанрами, до яких вони належать

  1 байкаА «Володимир»
  2 житійне оповіданняБ «Бджола і Шершень»
  3 легендаВ «Про Прохора-чорноризця…»
  4 шкільна драмаГ «Про Вавилонську вежу»
  Д «Вбогий жайворонок»

  Відповідь:
  1—Б
  2—В
  3—Г
  4—А

  18. Установіть відповідність між уривками та творами Тараса Шевченка, з яких їх узято

  1 «Якби ви вчились так, як треба, / То й мудрість би була своя»А «До Основ’яненка»
  2 «Світе тихий, краю милий, / Моя Україно, / За що тебе сплюндровано…?»Б «Кавказ»
  3 «Ви любите на братові / Шкуру, а не душу!»В «Розрита могила»
  4 «Наша дума, наша пісня / Не вмре, не загине…»Г «Причинна»
  Д «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»

  Відповідь:
  1—Д
  2—В
  3—Б
  4—А

  19. Установіть відповідність між героями творів та жанрами, до яких ці твори належать

  1 ПрометейА повість
  2 Кирило ТурБ роман
  3 Бджола, ШершеньВ поема
  4 Прохор-чорноризецьГ байка
  Д житійне оповідання

  Відповідь:
  1—В
  2—Б
  3—Г
  4—Д

  20. Установіть відповідність

  1 «Повість минулих літ»А бароко
  2 «Літопис Григорія Грабянки»Б монументалізм
  3 «Маруся»В орнаменталізм
  4 «Максим Тримач»Г сентименталізм
  Д романтизм

  Відповідь:
  1—Б
  2—А
  3—Г
  4—Д 

  У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

  21. Твір «Енеїда» за жанром —
  Відповідь:
  епічна бурлескно-травестійна поема.

  22. Мотив дороги використано у композиції твору (записати автора і назву твору)
  Відповідь: 
  П. Куліша «Чорна рада».

  23. Сучасну українську літературу збагатили зразками візуальної поезії (записати не менше трьох прізвищ письменників)
  Відповідь: 
  А. Мойсієнко, В. Женченко, М. Мірошниченко

  24. Першим твором нової української літератури вважають
  Відповідь:
  «Енеїду» І. Котляревського

  Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

  25. Які моральні цінності оспівано в українських родинно-побутових піснях?

  Відповідь:

  Широкий і багатогранний світ моральних принципів і почуттів людини розгортається в родинно-побутовій пісенності українського народу.

  Родинно-побутові пісні — це ліричні твори, у яких відображені почуття, переживання, думки людини, пов’язані з її особистим життям, подіями в сім’ї, родинними стосунками. За тематикою їх поділяють на три групи: пісні про кохання; пісні про сімейне життя (родинні стосунки), пісні про трагічні сімейні обставини (вдовині, сирітські). Є ще одна група пісень, які всі родинно-побутові проблеми висвітлюють гумористично, — це жартівливі пісні.

  Пісні про кохання посідають центральне місце в українській народній поезії. Вони відображають людські почуття (від ніжної прихильності до ненависті), відтворюють ставлення до закоханих їхніх батьків та інших людей. У цих піснях постає кохання — вірне чи зрадливе, взаємне чи нерозділене, щасливе чи нещасне. Поетику пісень про кохання вирізняє романтичний характер зображення дійсності, ідеалізація почуттів, як, наприклад, у пісні «Цвіте терен»:

  А я візьму кріселечко,
  Сяду край віконця.
  Я ще очі не зімкнула,
  А вже сходить сонце.

  З художньо-поетичних засобів у піснях про кохання найчастіше використовуються епітети (біле личко, ясні очі, уста малинові); порівняння (чорні очка, як терен); паралелізми (не всі тії та й сади цвітуть, що весною розпускаються; не всі тії добираються, котрі любляться та й кохаються).

  Народ високо підносить такі моральні цінності, як вірність у коханні, обов’язковість збереження цноги до шлюбу, важливість батьківського й материнського благословення на одруження, необхідність для дівчини подбати про свій посаг, а для хлопця — про достаток майбутньої сім’ї.

  Пісні про сімейне життя охоплюють родинні стосунки, сімейні конфлікти, побут тощо. Найпоширеніша тема — нелегка жіноча доля. Недоброзичливе ставлення свекрухи, жорстокість чоловіка, його пияцтво — проблеми, що постають перед дівчиною, яка виходить заміж. Іван Франко називав такі пісні «жіночими невольничими псалмами».

  Пісні про трагічні сімейні обставини пов’язані із втратою членів сім’ї. Це насамперед сирітські пісні, у яких український народ оплакував нелегку долю сироти:

  Та немає гірш нікому,
  Як тій сиротині,
  Що ніхто не пригорне
  При лихій годині.

  У цих піснях часто постає образ билини в полі, яку вітер ламає; тоненької очеретини, що гнеться від життєвої бурі. Пестливі слова «матусенька», «батенько». «горенько» вживаються з метою викликати у слухачів співчуття. Такою ж образною структурою характеризуються і вдовині пісні, у яких змальовується важка доля жінки, що залишилась без чоловіка.

  Традиційно до сиріт і влів ставились в Україні зі співчуттям, тому й у родинно-побутових піснях відображені такі високі моральні цінності, як обов’язок кожного, особливо односельців, ділитися із сиротами і вдовами частиною свого добра, допомагати їм у щоденних клопотах.

  Весела вдача українців, які вміють з гумором сприймати несподівані повороти долі, відображена у жартівливих піснях. У таких піснях згадуються невдале залицяння хлопця до дівчини, залицяння самих дівчат до хлопців тощо, горе-женнхи й безчесні дівчата. У них маємо химерні ситуації, вигадливі «сюжети», неправдоподібні сполуки. Відомими жартівливими піснями с «Із сиром пироги…», «Дівка в сінях стояла…», «Кину кужіль на полицю…», «Послала мене мати…», «Бодай ся коїут знудив…» та чимало інших.

  Отже, родинно-побутова пісенність відображає моральні цінності й почуття людини, які в основному сформувалися під впливом традиційних уявлень про добро і зло у стосунках між членами родини та громадою.

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 2

  Повернутися на сторінку Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання.

  Комментарии закрыты.