Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 2

Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 2

Варіант 2

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти вщповщей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Мотивом нерозділеного, нещасливого кохання пройнята пісня
А «За городом качки пливуть»
Б «Лугом іду, коня веду»
В «Місяць на небі, зіроньки сяють»
Г «Гиля, гиля, сиві гуси»

2. Укажіть ознаку пісень про кохання, яка характерна для цих рядків
А я візьму кріслечко,
Сяду край віконця.
Я ще й очі не зімкнула,
А вже сходить сонце…

А гіперболізація душевної драми
Б сентиментальність, надмірна чутливість героїв
В романтичний характер зображення дійсності, якому властиві ідеалізація почуттів ліричного героя
Г ніжність, долання перешкод до щастя закоханих

3. Жорстоке ставлення шляхтичів до українців оспівано в баладі
А «Ой летіла стріла»
Б «Бондарівна»
В «Ой на горі вогонь горить»
Г «Козака несуть»

4. В основі поділу книг Біблії на Старий та Новий Заповіти лежить
А різне ставлення авторів Біблії до християнства
Б належність авторів Біблії до різних соціальних прошарків
В народження Ісуса Христа на землі
Г боротьба добра і зла

5. Літописи належать до літератури
А перекладної світської
Б перекладної церковної
В оригінальної
Г агіографічної

6. Апостол (1574), «Буквар» (1574), Острозька Біблія (1581) є першими
А найдавнішими пам’ятками світської літератури Київської Русі
Б друкованими на українських землях книгами, виданими І. Федоровим
В рукописними книгами, створеними тогочасною українською мовою
Г підручниками, надрукованими коштом православних братств

7. Український романтизм сформувався у
А 70-х роках XVIII ст.
Б 50-60-х роках XVIII ст.
В 20-40-х роках XIX ст.
Г 60-х роках XIX ст.

8. Вислови «З очей аж іскри полетіли», «І носа хоч кому утруть», «Чмелів довгенько… слухав, / Оскому щоб з зубів зігнать» є
А фольклорними порівняннями
Б фольклорними фразеологізмами
В метафорами
Г народними прислів’ями

9. На вірну смерть заради «общого добра» в «Енеїді» йде
А Низ
Б Евріал
В Еней
Г Турн

10. П’єса Івана Котляревського «Наталка Полтавка» розпочинається піснею
А «Ой я дівчина Наталка»
Б «Всякому городу нрав і права»
В «Ой під вишнею, під черешнею»
Г «Віють вітри, віють буйні»

11. «Маруся» є повістю
А романтичною
Б сентиментальною
В соціально-побутовою
Г сентиментально-реалістичною

12. Слова «Смутний та невеселий сидів…», «Смутна та невесела убиралася…», якими починається кожен розділ твору Г. Квітки-Основ’яненка, є
А анафорою
Б ліричним відступом
В епіфорою
Г каламбуром

13. Народився в селі Сорочинці Полтавської губернії, спостерігав за ярмарками, слухав розповіді старих людей, казки, анекдоти. Навчався в Ніжинській гімназії вищих наук, де завідував учнівською бібліотекою, захопився живописом і театром, цікавився усною народною творчістю та писав літературні твори в різних жанрах
А Маркіян Шашкевич
Б Микола Гоголь
В Григорій Квітка-Основ’яненко
Г Євген Гребінка

14. Тарас Шевченко був учасником організації
А «Руська трійця»
Б Братство тарасівців
В Кирило-Мефодіївське товариство
Г Південне товариство декабристів

15. У романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада» змальовано події
А 1654 р.
Б 1650 р.
В 1663 р.
Г 1659 р.

16. Справжнє прізвище Марка Вовчка
А Микола Гоголь
Б Марія Вілінська
В Костянтина Малицька
Г Марко Кропивницький

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність між творами та жанрами, до яких вони належать

1 байкаА «Володимир»
2 житійне оповіданняБ «Бджола і Шершень»
3 легендаВ «Про Прохора-чорноризця…»
4 шкільна драмаГ «Про Вавилонську вежу»
Д «Вбогий жайворонок»

Відповідь:
1—Б
2—В
3—Г
4—А

18. Установіть відповідність між уривками та творами Тараса Шевченка, з яких їх узято

1 «Якби ви вчились так, як треба, / То й мудрість би була своя»А «До Основ’яненка»
2 «Світе тихий, краю милий, / Моя Україно, / За що тебе сплюндровано…?»Б «Кавказ»
3 «Ви любите на братові / Шкуру, а не душу!»В «Розрита могила»
4 «Наша дума, наша пісня / Не вмре, не загине…»Г «Причинна»
Д «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»

Відповідь:
1—Д
2—В
3—Б
4—А

19. Установіть відповідність між героями творів та жанрами, до яких ці твори належать

1 ПрометейА повість
2 Кирило ТурБ роман
3 Бджола, ШершеньВ поема
4 Прохор-чорноризецьГ байка
Д житійне оповідання

Відповідь:
1—В
2—Б
3—Г
4—Д

20. Установіть відповідність

1 «Повість минулих літ»А бароко
2 «Літопис Григорія Грабянки»Б монументалізм
3 «Маруся»В орнаменталізм
4 «Максим Тримач»Г сентименталізм
Д романтизм

Відповідь:
1—Б
2—А
3—Г
4—Д 

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21. Твір «Енеїда» за жанром —
Відповідь:
епічна бурлескно-травестійна поема.

22. Мотив дороги використано у композиції твору (записати автора і назву твору)
Відповідь: 
П. Куліша «Чорна рада».

23. Сучасну українську літературу збагатили зразками візуальної поезії (записати не менше трьох прізвищ письменників)
Відповідь: 
А. Мойсієнко, В. Женченко, М. Мірошниченко

24. Першим твором нової української літератури вважають
Відповідь:
«Енеїду» І. Котляревського

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25. Які моральні цінності оспівано в українських родинно-побутових піснях?

Відповідь:

Широкий і багатогранний світ моральних принципів і почуттів людини розгортається в родинно-побутовій пісенності українського народу.

Родинно-побутові пісні — це ліричні твори, у яких відображені почуття, переживання, думки людини, пов’язані з її особистим життям, подіями в сім’ї, родинними стосунками. За тематикою їх поділяють на три групи: пісні про кохання; пісні про сімейне життя (родинні стосунки), пісні про трагічні сімейні обставини (вдовині, сирітські). Є ще одна група пісень, які всі родинно-побутові проблеми висвітлюють гумористично, — це жартівливі пісні.

Пісні про кохання посідають центральне місце в українській народній поезії. Вони відображають людські почуття (від ніжної прихильності до ненависті), відтворюють ставлення до закоханих їхніх батьків та інших людей. У цих піснях постає кохання — вірне чи зрадливе, взаємне чи нерозділене, щасливе чи нещасне. Поетику пісень про кохання вирізняє романтичний характер зображення дійсності, ідеалізація почуттів, як, наприклад, у пісні «Цвіте терен»:

А я візьму кріселечко,
Сяду край віконця.
Я ще очі не зімкнула,
А вже сходить сонце.

З художньо-поетичних засобів у піснях про кохання найчастіше використовуються епітети (біле личко, ясні очі, уста малинові); порівняння (чорні очка, як терен); паралелізми (не всі тії та й сади цвітуть, що весною розпускаються; не всі тії добираються, котрі любляться та й кохаються).

Народ високо підносить такі моральні цінності, як вірність у коханні, обов’язковість збереження цноги до шлюбу, важливість батьківського й материнського благословення на одруження, необхідність для дівчини подбати про свій посаг, а для хлопця — про достаток майбутньої сім’ї.

Пісні про сімейне життя охоплюють родинні стосунки, сімейні конфлікти, побут тощо. Найпоширеніша тема — нелегка жіноча доля. Недоброзичливе ставлення свекрухи, жорстокість чоловіка, його пияцтво — проблеми, що постають перед дівчиною, яка виходить заміж. Іван Франко називав такі пісні «жіночими невольничими псалмами».

Пісні про трагічні сімейні обставини пов’язані із втратою членів сім’ї. Це насамперед сирітські пісні, у яких український народ оплакував нелегку долю сироти:

Та немає гірш нікому,
Як тій сиротині,
Що ніхто не пригорне
При лихій годині.

У цих піснях часто постає образ билини в полі, яку вітер ламає; тоненької очеретини, що гнеться від життєвої бурі. Пестливі слова «матусенька», «батенько». «горенько» вживаються з метою викликати у слухачів співчуття. Такою ж образною структурою характеризуються і вдовині пісні, у яких змальовується важка доля жінки, що залишилась без чоловіка.

Традиційно до сиріт і влів ставились в Україні зі співчуттям, тому й у родинно-побутових піснях відображені такі високі моральні цінності, як обов’язок кожного, особливо односельців, ділитися із сиротами і вдовами частиною свого добра, допомагати їм у щоденних клопотах.

Весела вдача українців, які вміють з гумором сприймати несподівані повороти долі, відображена у жартівливих піснях. У таких піснях згадуються невдале залицяння хлопця до дівчини, залицяння самих дівчат до хлопців тощо, горе-женнхи й безчесні дівчата. У них маємо химерні ситуації, вигадливі «сюжети», неправдоподібні сполуки. Відомими жартівливими піснями с «Із сиром пироги…», «Дівка в сінях стояла…», «Кину кужіль на полицю…», «Послала мене мати…», «Бодай ся коїут знудив…» та чимало інших.

Отже, родинно-побутова пісенність відображає моральні цінності й почуття людини, які в основному сформувалися під впливом традиційних уявлень про добро і зло у стосунках між членами родини та громадою.

Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 2

Повернутися на сторінку Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання.

Комментарии закрыты.