Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 1

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 1

  ВАРІАНТ 1

  Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

  1. Пісня «Цвіте терен, цвіте терен» належить до групи
  А пісні про кохання
  Б пісні про сімейне життя
  В пісні про трагічні сімейні обставини
  Г гумористично-сатиричні пісні

  2. Усі важливі вияви сімейного життя відтворено у
  А календарно-обрядових піснях
  Б соціально-побутових піснях
  В родинно-побутових піснях
  Г піснях-баладах

  3. Остромирове Євангеліє та «Ізборник Святослава» є
  А найдавнішими рукописними книгами Київської Русі
  Б першими друкованими книгами
  В перекладними книгами
  Г літописами

  4. Запровадження християнства на Русі датують
  А 935 р.
  Б 988 р.
  В 964 р.
  Г 900 р.

  5. Біблія розпочинається
  А Апокаліпсисом
  Б книгою Буття
  В Давидовими псалмами
  Г Євангелієм від Матвія

  6. Літературною пам’яткою житійної літератури, що розповідає про життя мешканців Печерського монастиря, є
  А «Житіє Феодосія Печерського»
  Б Києво-Печерський патерик
  В «Чтенія о житії і погубленії… Бориса і Гліба»
  Г «Сказаніє про Бориса і Гліба»

  7. Найталановитішим письменником-полемістом вважають
  А Герасима Смотрицького
  Б Василя Острозького
  В Івана Вишенського
  Г Петра Могилу

  8. Вертеп — це
  А невеличкі комічні п’єси чи сценки, які ставили між актами основної драми
  Б дискусія з приводу якогось питання суспільного характеру
  В старовинний пересувний ляльковий театр, де ставили релігійні та світські п’єси
  Г перелицювання та пристосування високих біблійних образів, релігійної тематики до земних потреб

  9. «Той, в кого совість як чистий кришталь», є ідеалом твору Григорія Сковороди
  А «Всякому місту — звичай і права»
  Б «Я на ноги встав, воскрес!»
  В «Dе libertate»
  Г «Хто серцем чистий і душею»

  10. Укладачами збірки «Русалка Дністрова» є
  А Т. Шевченко, М. Гоголь, Г. Квітка-Основ’яненко
  Б М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький
  В М. Шашкевич, І. Вагилевич, Т, Шевченко
  Г І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, Я. Головацький

  11. Зачинателем нової української літератури є
  А Тарас Шевченко
  Б Іван Котляревський
  В Григорій Квітка-Основ’яненко
  Г Маркіян Шашкевич

  12. Кульмінацією повісті Григорія Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма» є
  А задум Пістряка скинути сотника з посади і самому посісти його місце
  Б полювання на відьом
  В втрата Забрьохою сотниківства
  Г шлюб Забрьохи із Солохою

  13. Російському поетові Василю Жуковському Тарас Шевченко присвятив твір
  А «Холодний Яр»
  Б «Катерина»
  В «Сова»
  Г «Розрита могила»

  14. Твори Тараса Шевченка «До Основ’яненка» та «Іван Підкова» є
  А патріотичними
  Б романтичними
  В інтимними
  Г пейзажними

  15. В основі поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки» лежать події
  А Коліївщини — народного антишляхетського повстання на Правобережній Україні
  Б Ніжинської «чорної» ради
  В морських козацьких походів
  Г у селі Суботів, пов’язані з археологічними розкопками могил

  16. Дієвою участю Пантелеймона Куліша у формуванні української мови є
  А видання першого букваря
  Б створення «Граматки» — правопису української мови («кулішівки»)
  В написання вірша «До рідного народу»
  Г створення першого в українській літературі історичного роману

  Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

  17. Установіть відповідність між письменниками та їх творами

  1 Іван ВишенськийА «Dе lіbеrtateаІе»
  2 Іван ВеличковськийБ «Послання до єпископів»
  3 Семен КлимовськийВ «Їхав козак за Дунай»
  4 Григорій СковородаГ «Зегар з полузегарком»
  Д «Тренос» («Плач»)

  Відповідь:
  1—Б
  2—Г
  3—В
  4—А

  18. Установіть відповідність між афористичними висловами з Біблії та їх значеннями

  1 сіль земліА головна ідея, основа
  2 манна небеснаБ надійний притулок
  3 наріжний каміньВ найкращі люди
  4 Ноїв ковчегГ несподівано отримані життєві блага
  Д найвидатніші представники певної спільної групи, класу; найважливіша частина суспільства

  Відповідь:
  1—Д
  2—Г
  3—А
  4—Б

  19. Установіть відповідність між літературознавчими термінами та їх визначеннями

  1 притчаА твір середньовічної літератури релігійного спрямування, не визнаний церквою
  2 посланняБ віршований та публіцистичний твір, написаний у формі листа або звернення до конкретного адресата чи широкого загалу
  3 апокрифВ історичний твір, у якому розповідь про історичні події та факти подано в хронологічному порядку за роками
  4 літописГ навчальна алегорична оповідь, у якій власне сюжет підпорядкований моралі твору
  Д короткий влучний оригінальний вислів, узагальнена, глибока думка, виражена в лаконічній формі

  Відповідь:
  1—Г
  2—Б
  3—А
  4—В

  20. Установіть відповідність між прислів’ями і тими, хто їх промовляє у романі «Чорна рада»

  1 Голодній кумі хліб на уміА Брюховецький
  2 Два коти в одному мішку не помирятьсяБ Гвинтовка
  3 Вовка скільки не годуй, а він усе в ліс дивитьсяВ Пугач
  4 Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешсяГ Сомко
  Д Кирило Тур

  Відповідь:
  1—Д
  2—А
  3—Б
  4—В

  У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

  21. Чигирин, Канів, Умань, Черкаси, Корсунь — це місця дії у творі (записати автора і назву твору)

  Відповідь: Т. Шевченка «Гайдамаки»

  22. Кульмінацією твору «Максим Тримач» є

  Відповідь: самогубство Катрі.

  23. Три душі, три ворони, три лірники — це алегоричні образи твору (записати автора і назву твору)

  Відповідь: Т. Шевченка «Великий льох».

  24. Збірник житійних оповідань про подвижницьку, богоугодну діяльність ченців певного монастиря називають

  Відповідь: патериком.

  Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

  25. Якою є мистецька спадщина Шевченка-художника?

  Відповідь:
  Т. Шевченко був не лише творцем «Кобзаря», але й художником (живописцем, академіком гравюри,одним з перших на той час офортистів України й Росії), який залишив велику мистецьку спадщину — понадтисячу творів.

  Виконано їх у техниці письма на полотні, а також аквареллю, сепією, тушшю, свинцевим, італійським олівцем і в техніці офорта на окремих аркушах білого, кольорового й тонованого паперу різних розмірів, а також у п’яти альбомах.

  Створені ним образи відзначаються невимушеністю, гармонійно-вишука-ною композицією, дещо театральним живописом, намаганням дати психологічну характеристику людині. Часто автор мовою образотворчого мистецтва розвиває одну із сюжетних ліній літературного твору. Романтичний характер багатьох його полотен, яскрава поетизація, увага до побутових деталей мають виразні ознаки народності.

  У перші роки навчання в Академії мистецтв він почав працювати в пейзажному жанрі. У завершених малюнках, етюдах і начерках пейзажі становлять майже половину мистецького доробку художника. Краєвиди, виконані в роки заслання, вважають найвищим досягненням тодішнього українського пейзажного мистецтва. У пейзажі «Вид з тераси Почаївської лаври» (1848), для прикладу, Т. Шевченко підкреслює прагнення людською погляду до подолання лінії горизонту. Рух у глибину картини передано зображенням жесту священика й різким перспективним скороченням парапету тераси з рядом декоративних ваз-«ліхтарів». Далі цей рух «підхоплюється» кронами тополь і підсилюється ритмічним чергуванням світли і темних плям. Розгортання простору в дапечінь співзвучне духовному самозаглибленню автора. Точно відтворене м’яке світло згасаючого дня спонукає до неспішних глибоких роздумів.

  Новим словом у мистецтві побутового жанру стали твори «Катерина», «Селянська родина», «На пасіці». Жанрові композиції періоду заслання, присвячені побуту казахського народу. «Казахський хлопчик розпалює грубку», «Казахи біля вогню»), дали підстави казахам вважати Шевченка своїм худо-жником-побутописцем. У деякі із цих картин митець вводить автопортрет, підкреслюючи достовіврність зображеного і глибоке співчуття долі казахського народу. Картини «Хлопчик-жебрак, шо дає хліб собаці» та «Циганка-ворожка» відзначено срібнею медаллю другого ступеня.

  До жанру портрета Шевченко звертався протягом усього життя (понад 150 портретів). У відомому автопортреті зі свічкою (папір, офорт, акватинта) привертає увагу розмаїтість технічних прийомів. Густим плетивом різної сили штрихів, об’єднаних шаром акватинти, художник показав, як морок відступає перед переможною силою світла. Обличчя модельоване прозорими перехресним штрихами, а вбрання — сіткою паралельних ліній, шо імітують манеру класичної гравюри різцем (за фотографією).

  Отже, мистецька спадщина Шевченка-художника багатожанрова, відзначається тематичним розмаїттям і особливою художньою палітрою, посідає помітне місце в історії не лише українського, а й світовою мистецтва.

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 1

  Повернутися на сторінку Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання.

  Комментарии закрыты.