Підготовка та проведення уроків розвитку зв’язного мовлення у 6-х класах, Уроки розвитку зв’язного мовлення в 6 класі

  Підготовка та проведення уроків розвитку зв’язного мовлення у 6-х класах, Уроки розвитку зв’язного мовлення в 6 класі

  Розвивати мовлення — це значить учити школярів правильно і доцільно, відповідно до норм літературної мови користуватися всім арсеналом мовних засобів.
  Основне завдання розвитку зв’язного мовлення — формування умінь аналізувати і конструювати тексти усіх типів і стилів мовлення. Розвивати мовлення учнів можна тільки у зв’язку з розвитком мислення.
  Програма з української мови передбачає велику за обсягом і різноманітну за змістом роботу з розвитку мови, а також різноманітні форми і методи цієї роботи. А це в свою чергу викликає необхідність створити відповідні методичні посібники для вчителів. У нашій державі, де всі члени суспільства мають необмежені можливості для активної участі в громадсько-політичному житті, в культурному будівництві, кожна людина має володіти високою культурою мови. А досягається це в результаті засвоєння граматичної будови літературної мови, норм правильної вимови, всього багатства лексики, фразеології й виразових засобів. Таким чином, мова високої культури — це мова, правильна з точки зору морфологічної й синтаксичної будови, у якій не порушуються правила зміни і сполучення слів у реченні й використовується вся різноманітність літературних морфологічних форм і синтаксичних конструкцій. Писемна ж мова має бути бездоганною в орфографічному та пунктуаційному відношеннях, що досягається шляхом вироблення міцних орфографічних та пунктуаційних навичок.
  Праця над піднесенням культури мови в першу чергу і в своїй основі покладається на вчителя мови та літератури. Це закономірно. Але справді успішною ця робота може бути тільки тоді, коли для розв’язання цього завдання буде залучений весь колектив учителів, уся шкільна громадськість. Однак учитель-словесник повинен стати ініціатором і разом з керівництвом школи організатором цієї повсякденної копіткої праці всіх учителів. Не загальні розмови про необхідність створення єдиного фронту боротьби за грамотність і культуру мови, а вперта й наполеглива праця забезпечить успіх у справі піднесення культури мови учнів.
  Однією з важливих передумов успішного навчання мови є виховання в учнів любові до рідної мови, виховання благородного почуття гордості за свій народ, що створив таку багату, барвисту й мелодійну мову, що створив велику й величну українську культуру. Нам необхідно пам’ятати, що викладати мову — це означає передовсім прищеплювати любов до мови. Нині діюча програма з української мови дає можливість, у ході її успішної реалізації учнями оволодіти всіма нормами української літературної мови.
  Данний посібник містить конспекти 24 уроків зв’язного мовлення для учнів 6-х класів. У розробках уроків передбачено всі необхідні тексти, теоретичну інформацію та практичні вправи, щоб досягти максимального ефекту в досягненні поставленої мети.
  Список літератури дає уявлення про сучасні джерела інформації, яка може знадобитися вчителеві при підготовці до занять. Автори розраховують на творче застосування цієї різноманітної інформації.
  Автори сподіваються, що запропоновані конспекти допоможуть колегам у їхній нелегкій справі.
  Розвиток мовлення учнів — одне з практичних завдань навчання рідної мови, яке має важливе соціальне значення. Характер мовленнєвої діяльності людей дуже різноманітний. Це залежить від умов спілкування: мовлення може виникати раптово, під впливом якоїсь конкретної життєвої ситуації, воно може бути заздалегідь продумане, підготовлене. Кожна людина повинна навчатися такої мовленнєвої діяльності, яка забезпечувала б різні сфери її спілкування.
  Проводячи роботу з розвитку мовлення, учитель повинен врахувати те, як вплине та чи інша вправа на вдосконалення мовлення учнів.
  Під час мовленнєвої діяльності завжди мають місце елементи творчості. Тому вправи з розвитку мовлення бувають різних видів. Умовно їх можна поділити на дві групи:
  1) вправи на спостереження й аналіз готових зразків літературного мовлення;
  2) вправи, що вимагають творчого підходу до мовного матеріалу.
  Основне завдання вправ з розвитку мовлення — забезпечити засвоєння літературної норми, сформувати уміння аналізувати і конструювати тексти усіх типів і стилів мовлення. Це так звані комунікативні уміння. Для досягнення поставленої мети необхідно використовувати завдання, що передбачають спостереження над мовними явищами, їх визначення в тексті й характеристику, порівняння й зіставлення одних мовних явищ з іншими. Такі вправи передбачають також аналіз тексту і доцільність використання в ньому мовних одиниць, їх співвідносність із змістом і стилем висловлювання.

  Виходячи з цих завдань, рекомендуємо такі види вправ з розвитку мовлення:
  1. Спостереження й аналіз мовних одиниць у зв’язному тексті.
  2. Аналіз текстів різних стилів мовлення.
  3. Стилістичне експериментування (синонімічні заміни в тексті).
  4. Конструювання різних мовних одиниць (за моделями, схемами).
  5. Конструювання зв’язних висловлювань (творчі роботи).
  6. Редагування чужого й власного висловлювання (робота з чернеткою).
  Заняття з української мови треба будувати так, щоб кожен із проведених видів робіт виконував свою роль у формуванні певного комунікативного вміння, щоб учні успішно оволодівали і монологічним і діалогічним мовленням, спираючись на знання про текст, стилі, типи, жанри мовлення, ситуацію спілкування, набували культури мовлення (уважно, не перебиваючи, слухали співрозмовника, були ввічливими, переконливо і тактовно відповідали на запитання та ін.).
  Програма з української мови передбачає цілеспрямоване формування умінь, необхідних мовцеві, щоб він міг побудувати розгорнуте висловлювання (текст). З цією метою до програми в кожному класі включено певну систему роботи з розвитку зв’язного мовлення. У 6 класі відводиться по 1—2 уроки на різні види робіт: перекази, твори, замітки тощо.
  Для активізації мовленнєвої діяльності школярів серед тем творів слід надавати перевагу таким, які були б пов’язані з життєвим досвідом учнів, зацікавлювали б їх, викликали інтерес, прагнення поділитися думками, зближували реальну і навчальну мовленнєву діяльність.
  Робота над текстом належить до наскрізних завдань шкільного курсу мови, і здійснюється вона в багатьох напрямах. Повторюючи вивчене про текст, його структуру, види зв’язку речень у тексті доцільно розпочати роботу з бесіди, в процесі якої учні зможуть пригадати основні відомості про текст. Основним видом роботи стає навчальне редагування. У колективній роботі класу виявляються і виправляються недоліки у змісті і побудові тексту, у вживанні мовних засобів текстового зв’язку.
  Важливим етапом уроку є робота над узагальненням засвоєних відомостей. Добрі наслідки при цьому дає прийом зіставлення.
  Підсумовуючи спостереження, слід вказати необхідні ознаки тексту, а для закріплення проаналізувати і самостійно створити невеликий текст.
  У системі мовної освіти учнів загальноосвітньої школи в часи розвитку ринкових відносин належне місце має посісти робота над збагаченням мовлення учнів діловою лексикою. Для цього потрібно насамперед посилити практичну спрямованість навчального процесу. Пропоновані матеріали уроків, гадаємо, стануть у пригоді вчителеві-словеснику на уроках розвитку зв’язного мовлення. Зокрема, під час вивчення ділових паперів у 6 класі, доцільно на початку уроку на тему: «Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль. Читання текстів різних стилів» повторити відомості про стилі мовлення, основні ознаки, сфери застосування їх та види висловлювань, характерні для кожного з них. Далі вчитель разом з учнями з’ясовує значення поняття «офіційно-діловий стиль».
  Працюючи над темами «Простий план власного висловлювання» та «Складний план готового тексту», необхідно з’ясувати, що означає кожен з цих видів плану, у чому відмінність між їхніми структурами. Важливо звернути увагу школярів на те, що для цього документа важливою є рубрикація — правильний поділ плану на співмірні частини, додержання однотипного способу викладу всіх пунктів, точність і чіткість формулювання.
  Уміння самостійно створювати тексти не може бути сформоване в учнів без наслідування готових зразків. Такими зразками і служать тексти, пропоновані для відтворення.
  Виконання будь-якого переказу починається аналізом тексту з погляду його змісту, побудови, мовного оформлення. Подальша робота проходить по-різному, залежно від навчальної мети.
  Частіше за все практикують докладні перекази. Найпростішим видом докладного переказу є так званий вільний диктант. Після загального ознайомлення з текстом учитель зачитує невеликі уривки (по 2—4 речення), учні відтворюють зміст кожного прослуханого уривка. Процес переказування розчленовується на окремі етапи, внаслідок чого робота учнів є своєрідним переходом від диктанту до переказу. Оскільки при такому способі виконання діти запам’ятовують не лише зміст, а значною мірою і способи його вираження, учнівські тексти виявляються досить близькими до оригіналу. Мета застосування вільного диктанту може бути різна: навчити послідовно викладати зміст, показати закономірність членування тексту на абзаци, сприяти активному оволодінню конкретними мовними засобами, наприклад антонімами, словами іншомовного походження, порівняльними зворотами, уточнювальними членами речення.
  Різновидом докладного переказу є й переказ, близький до тексту, який передбачає максимальне збереження використаних мовних засобів, а отже, й збагачення ними учнівського мовлення. При підготовці до роботи тут вже не можна обмежитись бесідою за змістом і композицією тексту; необхідний ґрунтовний мовний аналіз з особливим зосередженням уваги на мовних явищах.
  Вибіркові перекази вимагають відтворення не всього змісту, а лише тих фактів, що стосуються певного персонажа, певної проблеми чи події. Основою роботи також служить аналіз усіх елементів змісту, але вже за тематичним принципом: зберегти потрібно буде навіть деталі, якщо вони мають відношення до вказаної теми. Отже, робота передусім учить відбирати необхідний матеріал.
  Серед робіт з розвитку зв’язного мовлення чільне місце посідають твори. Це ніби завершальна ланка в підготовці учнів до самостійного письма, до вироблення вмінь і навичок мислити з пером у руці, що потрібне кожній людині нашого суспільства.
  Велике значення мають творчі роботи за опорними словами. Виконуючи їх, учні складають за поданими словами (чи словосполученнями) окремі речення, в цьому випадку в першу чергу переслідується грама-тико-орфографічна мета, або добираються опорні слова без настанови на те, щоб на їх основі можна було скласти цілий текст.
  Учням 6 класу пропонується написати твір-роздум та твір-опис.
  Опис — це твір, у якому подається впорядкований перелік ознак предмета чи предметів. Тематика описів дуже різноманітна: пейзажі, портрет людини, предмети, тварини і т. д. Опис може бути звичайним, логічним і образним. Останній дає можливість створити яскравіше, зриміше уявлення про предмет. Оцінка предмета чи особи завжди дається в описі, проте в образному описі проходитиме через увесь виклад.
  Твори за матеріалом власних спостережень пишуться на основі влаштованих екскурсій, походів, прогулянок чи в результаті проведених самостійних спостережень учнів за спеціальним завданням за участю чи без участі вчителя. В останньому випадку вчитель дає учням докладно розроблений план, за яким вестимуться спостереження і писатиметься твір.
  За програмою з української мови учні 6-х класів повинні навчитися писати замітки до газети. Проводити цю роботу треба спираючись на справжні факти. Тематика заміток, статей береться з життя школи, класу й окремих учнів, бо саме ця тематика найбільш близька й відома для дітей.
  Навчаючи учнів писати замітки, учитель спочатку розповідає, як вони пишуться, наводить приклад, а потім повідомляє якийсь факт з життя класу чи школи і колективно складається замітка.
  Робота зі зв’язного мовлення повинна забезпечити розвиток вмінь і навичок, потрібних у майбутній мовленнєвій діяльності учнів. Учитель, безумовно, є тією людиною, яка показує правильний шлях у досягненні поставлених завдань. Цілеспрямована і систематична робота з даного курсу має зробити істотний внесок у формування загальної культури шестикласників.

  Підготовка та проведення уроків розвитку зв’язного мовлення у 6-х класах, Уроки розвитку зв’язного мовлення в 6 класі

  Повернутися на сторінку Уроки розвитку зв’язного мовлення в 6 класі

  Комментарии закрыты.