Конспекти уроків української мови, 7 клас, нова програма

   Конспекти уроків української мови, 7 клас, нова програма

   Урок № 1. МОВА — СКАРБНИЦЯ ДУХОВНОСТІ НАРОДУ

   Урок № 2. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У ВИВЧЕНИХ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЯХ

   Урок № 3. УРОК РОЗВИТКУ КОМІУНІКАВНИХ УМІНЬ № 1. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ, ЙОГО СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ, МОВНІ ЗАСОБИ МІЖФРАЗОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В ТЕКСТІ. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

   Урок № 4. ЧАСТИНА МОВИ. ВИВЧЕНІ ГРУПИ ОРФОГРАМ В ІМЕННИКАХ І ПРИКМЕТНИКАХ

   Урок № 5. ПРАВОПИС І ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ ТА ЗАЙМЕННИКІВ

   Урок № 6. КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. НАВЧАЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ МОНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ

   Урок № 7. ДІЄСЛОВО, ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

   Урок № 8. ФОРМИ ДІЄСЛОВА. НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА (ІНФІНІТИВ) ТА ОСОБОВІ ФОРМИ

   Урок № 9. ДІЄПРИКМЕТНИК, ДІЄПРИСЛІВНИК, БЕЗОСОБОВІ ФОРМИ НА -НО, -ТО (ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ)

   Урок № 10. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 2 ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТИПИ МОВЛЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ

   Урок № 11. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 3. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ

   Урок № 12. ДОКОНАНИЙ І НЕДОКОНАНИЙ ВИД ДІЄСЛОВА

   Урок № 13. ЧАС ДІЄСЛОВА. ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС

   Урок № 14. МИНУЛИЙ ЧАС. ЗМІНА ДІЄСЛІВ У МИНУЛОМУ ЧАСІ. МАЙБУТНІЙ ЧАС

   Урок № 15. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ «ДІЄСЛОВО» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

   Урок № 16. СПОСОБИ ДІЄСЛІВ (ДІЙСНИЙ, УМОВНИЙ, НАКАЗОВИЙ)

   Урок № 17. ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ УМОВНОГО Й НАКАЗОВОГО СПОСОБІВ

   Урок № 18. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА

   Урок № 19. УРОК РОЗВИТКУ УМІНЬ № 4. КОНТРОЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ

   Урок № 20. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 4. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОГО ПИСЬМОВОГО ДОКЛАДНОГО ПЕРЕКАЗУ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ

   Урок № 21. СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ

   Урок № 22. ДІЄСЛОВА І і ІІ ДІЄВІДМІН. ДІЄВІДМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ І і ІІ ДІЄВІДМІН

   Урок № 23. БУКВИ Е, И В ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄСЛІВ І і ІІ ВІДМІНИ

   Урок № 24. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 6. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

   Урок № 25. ПРАВОПИС -ТЬСЯ, -ШСЯ В КІНЦІ ДІЄСЛІВ

   Урок № 26. БУКВА Ь В ДІЄСЛОВАХ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ

   Урок № 27. НЕ З ДІЄСЛОВАМИ. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ДІЄСЛІВ

   Урок № 28. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ «ДІЄСЛОВО» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ). КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

   Урок № 29. ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

   Урок № 30. АКТИВНІ Й ПАСИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ

   Урок № 31. ТВОРЕННЯ Й ВІДМІНЮВАННЯ АКТИВНИХ І ПАСИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ ТЕПЕРІШНЬОГО Й МИНУЛОГО ЧАСУ

   Урок № 32. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 7. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ ЗА КАРТИНОЮ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

   Урок № 33. ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ. ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ У СУФІКСАХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

   Урок № 34. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА -НО, -ТО

   Урок № 35. НАПИСАННЯ -Н- У ДІЄПРИКМЕТНИКАХ ТА -НН- У ПРИКМЕТНИКАХ ДІЄПРИКМЕТНИКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ

   Урок № 36. НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ

   Урок № 37. УРОК РОЗВИТКУ УМІНЬ № 8. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО СТИЛІ МОВЛЕННЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ

   Урок № 38. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 9. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ МОВЛЕННЯ

   Урок № 39. ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ. ВІДОКРЕМЛЕННЯ КОМАМИ ДІЄПРИКМЕТНИКОВИХ ЗВОРОТІВ (ПІСЛЯ ОЗНАЧУВАНИХ ІМЕННИКІВ)

   Урок № 40. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 З ТЕМИ «ДІЄПРИКМЕТНИК» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)
   Урок № 41. ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

   Урок № 42. ВИД І ЧАС ДІЄПРИСЛІВНИКІВ

   Урок № 43. ДІЄПРИСЛІВНИКИ НЕДОКОНАНОГО І ДОКОНАНОГО ВИДУ, ЇХ ТВОРЕННЯ

   Урок № 44-45. УРОК РОЗВИТКУ УМІНЬ № 10-11. КОНТРОЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ-РОЗДУМУ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

   Урок № 46. НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ

   Урок № 47. ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ

   Урок № 48. КОМИ ПРИ ДІЄПРИСЛІВНИКОВОМУ ЗВОРОТІ Й ОДИНИЧНОМУ ДІЄПРИСЛІВНИКОВІ

   Урок № 49. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 12. СКЛАДАННЯ Й РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ

   Урок № 50. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 З ТЕМИ «ДІЄПРИСЛІВНИК» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

   Урок № 51 ПРИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

   Урок № 52. РОЗРЯДИ ПРИСЛІВНИКІВ

   Урок № 53. СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ. ПРАВИЛА НАГОЛОШУВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

   Урок № 54. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 13. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЖАНРИ МОВЛЕННЯ. ОПОВІДАННЯ, ЗАМІТКА, РОЗПИСКА: ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОБУДОВИ

   Урок № 55. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 14. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПОВІДАННЯ ЗА НАВЕДЕНИМ СЮЖЕТОМ

   Урок № 56. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

   Урок № 57. БУКВИ -Н- І -НН- У ПРИСЛІВНИКАХ

   Урок № 58. И ТА І В КІНЦІ ПРИСЛІВНИКІВ

   Урок № 59. НЕ І НІ З ПРИСЛІВНИКАМИ

   Урок № 60. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 15. ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРОЦЕСУ ПРАЦІ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

   Урок № 61. ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ НА -О-, -Е-, УТВОРЕНИХ ВІД ПРИКМЕТНИКІВ І ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

   Урок № 62. НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ РАЗОМ

   Урок № 63. НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ ЧЕРЕЗ ДЕФІС

   Урок № 64. НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ ОКРЕМО

   Урок № 65. НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ ТИПУ РАЗ У РАЗ, З ДНЯ НА ДЕНЬ…

   Урок № 66. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 З ТЕМИ «ПРИСЛІВНИК» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

   Урок № 67. ПРИЙМЕННИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ. ПРИЙМЕННИК ЯК ЗАСІБ ЗВ’ЯЗКУ СЛІВ У СЛОВОСПОЛУЧЕННІ Й РЕЧЕННІ

   Урок № 68. ВИДИ ПРИЙМЕННИКІВ ЗА БУДОВОЮ. НЕПОХІДНІ Й ПОХІДНІ ПРИЙМЕННИКИ

   Урок № 69. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 16. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. РОЗПИСКА

   Урок № 70. НАПИСАННЯ ПОХІДНИХ ПРИЙМЕННИКІВ РАЗОМ, ОКРЕМО І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

   Урок № 71. КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

   Урок № 72. СПОЛУЧНИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ. ВИДИ СПОЛУЧНИКІВ ЗА БУДОВОЮ, ПОХОДЖЕННЯМ, СПОСОБОМ ВИКОРИСТАННЯ В РЕЧЕННІ

   Урок № 73. УЖИВАННЯ СПОЛУЧНИКІВ У ПРОСТОМУ Й СКЛАДНОМУ РЕЧЕННЯХ. СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ Й ПІДРЯДНОСТІ

   Урок № 74. СПОЛУЧНИКИ Й СПОЛУЧНІ СЛОВА. НАПИСАННЯ СПОЛУЧНИКІВ РАЗОМ ТА ОКРЕМО. РОЗРІЗНЕННЯ СПОЛУЧНИКІВ І ОДНОЗВУЧНИХ СЛІВ

   Урок № 75. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 17. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ПРОЦЕСУ ПРАЦІ ЗА ВЛАСНИМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ В НАУКОВОМУ СТИЛІ

   Урок № 76-77. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 18-19. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР-ОПИС ПРОЦЕСУ ПРАЦІ ЗА ВЛАСНИМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

   Урок № 78. ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

   Урок № 79. РОЗРЯДИ ЧАСТОК ЗА ЗНАЧЕННЯМ

   Урок № 80. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 20. УСНИЙ ТВІР-РОЗДУМ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

   Урок № 81. ПРАВОПИС ЧАСТОК (ІЗ ЗАЙМЕННИКАМИ Й ПРИСЛІВНИКАМИ) НАПИСАННЯ ЧАСТОК -БО, -НО, -ТО, -ОТ, -ТАКИ

   Урок № 82. НЕ I НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ (УЗАГАЛЬНЕННЯ)

   Урок № 83. ВИГУК ЯК ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ. ГРУПИ ВИГУКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ. ПРАВОПИС ВИГУКІВ (ДЕФІС У ВИГУКАХ, КОМА І ЗНАК ОКЛИКУ ПРИ ВИГУКАХ)

   Урок № 84. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 21. ПОРТРЕТНИЙ НАРИС У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

   Урок № 85. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

   Урок № 86. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 22. АНОТАЦІЯ

   Урок № 87. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЧАСТИНИ МОВИ

   Урок № 88. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЙЦІЯ ПРО ПРАВОПИС РІЗНИХ ЧАСТИН МОВИ В МОВЛЕННІ

   КОНТРОЛЬНІ ДИКТАНТИ

   ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОПЕРЕДНІХ КЛАСАХ

   Конспекти уроків української мови, 7 клас, нова програма

   Комментарии закрыты.