Конспекти уроків української мови, 5 клас, нова програма

  Конспекти уроків української мови, 5 клас, нова програма

  Урок № 1. Вступ. Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України

  Урок № 2. Розвиток зв’язного мовлення № 1. Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності

  ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

  Урок № 3. Текст. Усні й письмові висловлювання. Текст. Зміст. Заголовок тексту. План тексту. Поділ зв’язного висловлювання (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення

  Урок № 4. Слово. Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту. Переказ тексту з описом

  Урок № 5. Розвиток зв’язного мовлення № 2. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення. Поняття про ситуацію спілкування. Основні правила спілкування

  Урок № 6. Розвиток зв’язного мовлення № 3. Текст, його ознаки. Тема і головна думка тексту. Поділ тексту на мікротеми й абзаци. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. Усний докладний переказ. Вимоги до мовлення

  ЛЕКСИКОЛОГІЯ

  Урок № 7. Лексичне значення слова. Ознайомлення з тлумачним словником. Однозначні й багатозначні слова (повторення)

  Урок № 8. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками

  Урок № 9. Лексична помилка та умовне її позначення (практично)

  Урок № 10. Тлумачний словник української мови

  Урок № 11. Групи слів за значенням (повторення й поглиблення). Синоніми

  Урок № 12. Антоніми

  Урок № 13. Омоніми

  Урок № 14. Пароніми

  Урок № 15. Практична робота зі словниками антонімів, синонімів, омонімів, паронімів

  Урок № 16. Розвиток зв’язного мовлення № 4. Усний переказ розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом)

  Урок № 17. Розвиток зв’язного мовлення № 5. Письмовий переказ розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за індивідуально складеним планом)

  Урок № 18. Контрольна робота за темою «Лексикологія. Групи слів за значенням» (тестування)

  БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

  Урок № 19. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей)

  Урок № 20. Спільнокореневі слова й форми слова

  Урок № 21. Незмінні й змінні слова

  Урок № 22. Правопис значущих частин слова (повторення)

  Урок № 23. Правопис значущих частин слова (повторення)

  Урок № 24. Розвиток зв’язного мовлення № 6. Аудіювання текстів фольклорних творів (колискових пісень, забавлянок, утішок), що містять слова із суфіксами, які надають слову значень зменшуваності й пестливості

  Урок № 25. Написання префіксів пре-, при-, прі-

  Урок № 26. Написання префіксів пре-, при-, прі- (продовження)

  Урок № 27. Розвиток зв’язного мовлення № 7. Конструювання речень-компліментів (для привітання з днем народження, святом) з використанням слів із префіксом пре-

  Урок № 28. Розвиток зв’язного мовлення № 8. Письмовий твір — опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі)

  Урок № 29. Контрольна робота за темою «Будова слова. Орфографія» (тестування)

  ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

  Урок № 30. Звуки мови і звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки

  Урок № 31. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі (повторення)

  Урок № 32. Вимова звуків, що позначаються літерами г та ґ

  Урок № 33. Позначення звуків на письмі. Алфавіт (абетка, азбука)

  Урок № 34. Співвідношення звуків і літер. Звукове значення літер я, ю, є, ї та щ (повторення)

  Урок № 35. Співвідношення звуків і літер. Звукове значення літер я, ю, є, ї та щ (повторення)

  Урок № 36. Розвиток зв’язного мовлення № 9. Особливості побудови роздуму. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

  Урок № 37. Склад. Наголос. Правила переносу слова з рядка в рядок. Орфограма. Орфографічна помилка (практично)

  Урок № 38. Орфоепічний словник і словник наголосів

  Урок № 39. Розвиток зв’язного мовлення № 10. Усний твір-роздум у художньому стилі за колективно складеним планом

  Урок № 40. Орфоепічна помилка (практично)

  Урок № 41. Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені [е], [и], [о] в коренях слів

  Урок № 42. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

  Урок № 43. Розвиток зв’язного мовлення № 11. Письмовий твір-роздум у художньому стилі за колективно складеним планом

  Урок № 44. Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом із наголошеним [у] в коренях слів

  Урок № 45. Орфографічний словник

  Урок № 46. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення

  Урок № 47. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі

  Урок № 48. Контрольний диктант

  Урок № 49. Аналіз контрольного диктанту. Контрольне читання мовчки

  Урок № 50. Контрольна робота за темою «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія» (тестування)

  Урок № 51. Розвиток зв’язного мовлення № 12. Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови (усно)

  Урок № 52. Аналіз контрольних робіт. Повторення та узагальнення вивченого. Підсумки роботи за семестр

  ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

  Урок № 53. Уподібнення приголосних звуків

  Урок № 54. Вимова і правопис префіксів роз-, без-

  Урок № 55. Спрощення в групах приголосних

  Урок № 56. Розвиток зв’язного мовлення № 13. Письмовий переказ розповідного тексту, що містить опис тварини

  Урок № 57. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків (практично). Чергування [о] — [а]; [е] — [і]; [е] — [и]; [о], [е] з [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів

  Урок № 58. Розвиток зв’язного мовлення № 14. Створення тексту інформації для шкільного веб-сайту або стіннівки

  Урок № 59. Чергування [г], [к], [х] — [ж], [ч], [ш] — [з’], [ц’], [с’]

  Урок № 60. Розвиток зв’язного мовлення № 15. Усний твір-роздум у художньому стилі за індивідуально складеним планом

  Урок № 61. Основні випадки чергування у — в

  Урок № 62. Основні випадки чергування і — й

  Урок № 63. Вимова і правопис префіксів з- (зі-), с- (правила милозвучності)

  Урок № 64. Контрольна робота з теми «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія» (І частина; тестування)

  Урок № 65. Позначення м’якості приголосних на письмі літерами ь, і, є, ю, я

  Урок № 66. Основні правила переносу слів

  Урок № 67. Розвиток зв’язного мовлення № 16. Складання речень і мікротекстів, що містять слова, у вимові яких трапляються помилки

  Урок № 68. Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення)

  Урок № 69. Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення)

  Урок № 70. Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення)

  Урок № 71. Правила вживання апострофа

  Урок № 72. Правила вживання апострофа

  Урок № 73. Орфографічний практикум

  Урок № 74. Контрольна робота з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія» (ІІ частина; тестування)

  Урок № 75. Розвиток зв’язного мовлення № 17. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

  СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

  Урок № 76. Відмінність словосполучення від слова й речення. Головне й залежне слово в словосполученні

  Урок № 77. Головне й залежне слово в словосполученні (практично)

  Урок № 78. Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

  Урок № 79. Граматична основа речення (практично)

  Урок № 80. Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

  Урок № 81. Види речень за метою висловлювання

  Урок № 82. Види речень за емоційним забарвленням: окличні й неокличні речення (повторення)

  Урок № 83. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично)

  Урок № 84. Контрольна робота з теми «Словосполучення. Речення. Пунктуація» (тестування)

  Урок № 85. Розвиток зв’язного мовлення № 18. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

  Урок № 86. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина

  Урок № 87. Додаток

  Урок № 88. Розвиток зв’язного мовлення № 19. Складання діалогу-розпитування «Твоє улюблене заняття» (з використанням реплік-речень, що містять додатки)

  Урок № 89. Означення

  Урок № 90. Розвиток зв’язного мовлення № 20. Складання діалогу-розпитування «Омріяна хатня тварина» (з використанням реплік-речень, що містять означення)

  Урок № 91. Обставина

  Урок № 92. Розвиток зв’язного мовлення № 21. Складання діалогу-розпитування «Як пройти до музею» (з використанням реплік-речень, що містять обставини)

  Урок № 93. Синтаксичний практикум

  Урок № 94. Контрольна робота з теми «Другорядні члени речення» (тестування)

  Урок № 95. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

  Урок № 96. Кома між однорідними членами

  Урок № 97. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

  Урок № 98. Тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

  Урок № 99. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення)

  Урок № 100. Розвиток зв’язного мовлення № 22. Лист до рідної людини з використанням звертань. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці)

  Урок № 101. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично)

  Урок № 102. Виділення вставних слів на письмі комами

  Урок № 103. Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

  Урок № 104. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим зв’язком

  Урок № 105. Кома між частинами складного речення, з’єднаними сполучниковим зв’язком (продовження)

  Урок № 106. Контрольний диктант

  Урок № 107. Пряма мова

  Урок № 108. Розділові знаки при прямій мові

  Урок № 109. Синтаксичний практикум

  Урок № 110. Розвиток зв’язного мовлення № 23. Складання розповіді «Чого навчив мене мій тренер» (мій керівник гуртка, бабуся, дідусь чи хтось із близьких) із використанням речень, що містять пряму мову

  Урок № 111. Діалог

  Урок № 112. Розділові знаки при діалозі

  Урок № 113. Контрольне аудіювання

  Урок № 114. Контрольна робота з теми «Пряма мова. Діалог» (тестування)

  Урок № 115. Контрольний твір (про цікавий випадок із життя класу, колективу під час навчання та на канікулах)

  Урок № 116. Повторення. Лексикологія

  Урок № 117. Розвиток зв’язного мовлення № 24. Тлумачення лексичного значення ужитих у реченнях (текстах) слів, добирання синонімів, антонімів

  Урок № 118. Повторення. Будова слова і орфографія

  Урок № 119. Повторення. Фонетика. Графіка

  Урок № 120. Повторення. Орфоепія, орфографія

  Урок № 121. Повторення. Синтаксис і пунктуація

  Урок № 122. Підсумки роботи за рік

  Конспекти уроків української мови, 5 клас, нова програма

  Комментарии закрыты.