Конспекти уроків української мови, 4 клас, нова програма

   Конспекти уроків української мови, 4 клас, нова програма

   Урок № 1. Мова — жива скарбниця історії народу. Неперервне поновлення словникового складу мови. Старі й нові слова в мові. (Вправи 1-7)

   Урок № 2. Усне і писемне мовлення. Культура мовлення. (Вправи 8-11)

   Урок № 3. Культура спілкування. (Вправи 12-17)

   Урок № 4. Закріплення поняття про будову текстів різних типів. Тема і мета висловлювання. Заголовок. (Вправи 18-20)

   Урок № 5. Слова, найважливіші для висловлення думки в реченні, тексті. Навчальний діалог. (Вправи 21-24)

   Урок № 6. Спостереження над засобами зв’язку речень у тексті. Лексичні засоби зв’язку речень у тексті. Навчальний діалог. (Вправи 25-28)

   Урок № 7. Поділ тексту на частини. Складання плану. Спостереження за роллю абзаців у тексті. (Вправи 29—32)

   Урок № 8-9. Урок № розвитку мовлення. Особливості змісту та побудови тексту-міркування. Наявність певного твердження, доказів та висновків. (Вправи 33—36)

   Урок № 10. Особливості текстів-описів. Мета цих текстів. (Вправи 37-41)

   Урок № 11. Робота над удосконаленням власного тексту. Вправляння у порівнянні художніх та науково-популярних описів. Контрольна робота: складання діалогу. (Вправи 42-45)

   Урок № 12. Вправляння у написанні замітки до газети, листів (коментованих або індивідуальних). (Вправи 46-49)

   Урок № 13. Види речень за метою висловлювання та інтонацією. (Вправи 50-53)

   Урок № 14. Контрольна робота: диктант

   Урок № 15. Аналіз контрольної роботи. Закріплення знань про основу речення. (Вправи 54-57)

   Урок № 16-17. Урок № розвитку мовлення. Встановлення зв’язку у реченнях. (Вправи 58-62)

   Урок № 18 Поняття про однорідні члени речення. Головні і другорядні члени речення. (Вправи 63-65)

   Урок № 19. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників. (Вправи 66-69)

   Урок № 20. Закріплення знань про однорідні члени речення. Узагальнення знань за розділом. (Вправи 70-73)

   Урок № 21. Контрольна робота з мовної теми «Мова і мовлення. Текст. Речення»

   Урок № 22. Аналіз контрольної роботи. Слово. Значення слова. Багатозначні слова. (Вправи 74-78)

   Урок № 23. Закріплення і узагальнення знань і вмінь про морфемну будову слова. (Вправи 79-83)

   Урок № 24-25. Урок № розвитку мовлення. Спостереження за словами — різними частинами мови та за службовими словами, до яких не можна поставити запитання. (Вправи 84-86)

   Урок № 26. Повторення вивченого про іменник як частину мови. Розширення уявлення про лексичне значення іменника, слова з абстрактним значенням. (Вправи 87-91)

   Урок № 27. Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників. Пряме і переносне значення іменників. (Вправи 92-96)

   Урок № 28. Число і рід іменників. (Вправи 97-99)

   Урок № 29. Відмінювання іменників. (Вправи 100-106)

   Урок № 30. Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями. (Вправи 107-110)

   Урок № 31. Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 111-115)

   Урок № 32-33. Урок № розвитку мовлення. Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині. (Вправи 116-120)

   Урок № 34. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини. (Вправи 121-124)

   Урок № 35. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. (Вправи 125-128)

   Урок № 36. Контрольна робота: письмовий переказ

   Урок № 37. Аналіз контрольної роботи. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини. (Вправи 129-133)

   Урок № 38. Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини. (Вправи 134-136)

   Урок № 39. Правопис закінчень іменників чоловічого ролу в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 137-140)

   Урок № 40-41. Урок № розвитку мовлення. Правопис закінчень іменників у множині. Контрольна робота: аудіювання. Г. Вієру «Найкращі квіти». (Вправи 141-146)

   Урок № 42. Уживання іменників із прийменниками в різних відмінках. Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по. (Вправи 147-150)

   Урок № 43. Повторення вивченого про прикметник як частину мови. Спостереження за роллю прикметників у мовленні. (Вправи 151-154)

   Урок № 44. Прикметники-антоніми та прикметники-синоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях. (Вправи 155-159)

   Урок № 45. Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: художньому і науковому. (Вправи 160-162)

   Урок № 46. Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні. Спостереження за формами прикметників найвищого ступеня (без терміна, практично). (Вправи 163-167)

   Урок № 47. Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками. (Вправи 168-170)

   Урок № 48-49. Урок № розвитку мовлення. Спостереження за зв’язком прикметників з іменниками в реченнях. Узагальнення знань про змінювання прикметників за родами і числами. (Вправи 171-173)

   Урок № 50. Контрольна робота: диктант

   Урок № 52. Вправи на визначення відмінка прикметника у реченні за відмінком іменника. Контрольна робота: списування. (Вправи 179-181)

   Урок № 53. Аналіз контрольної роботи. Спостереження за зміною закінчень у різних відмінкових формах. (Вправи 182-186)

   Урок № 54. Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-. (Вправи 187-191)

   Урок № 55. Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників. (Вправи 192-195)

   Урок № 56-57. Урок № розвитку мовлення. Спостереження за вживанням прикметників для всебічної характеристики предметів. Граматичний розбір прикметника у сполученні з іменником. (Вправи 196-201)

   Урок № 58. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду. (Вправи 202-205)

   Урок № 59. Відмінювання прикметників у множині. (Вправи 206-209)

   Урок № 60. Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині. (Вправи 210-212)

   Урок № 61. Контрольна робота з мовної теми «Іменник. Прикметник»

   Урок № 62. Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого про прикметник. (Вчитель добирає матеріал до уроку самостійно.)

   Урок № 63. Узагальнення і систематизація знань про прикметник. Спостереження за роллю прикметників у прислів’ях, загадках, засіванках. (Вправи 213-215)

   Урок № 64-65. Урок № розвитку мовлення. Поняття про числівник як частину мови. (Вправи 216-219)

   Урок № 66. Спостереження за функціональною роллю числівників у реченні. (Вправи 220-223)

   Урок № 67. Практичне засвоєння форм родового відмінка числівників 50-80. Питання до кількісних і порядкових числівників. (Вправи 224-226)

   Урок № 68 Закріплення й узагальнення мовленнєвих умінь, пов’язаних з уживанням числівників. (Вправи 227-230)

   Урок № 69. Займенник як частина мови, його основні ознаки. (Вправи 231-234)

   Урок № 70-71. Урок № розвитку мовлення. Особові займенники. Контрольна робота: усний твір. (Вправи 235-239)

   Урок № 72. Спостереження за вживанням особових займенників у текстах. (Вправи 240-243)

   Урок № 73. Відмінювання особових займенників. (Вправи 244-250)

   Урок № 74. Уживання і написання займенників з прийменниками: форми орудного відмінка займенників 3-ої особи однини і множини. (Вправи 251-255)

   Урок № 75. Основні ознаки займенника як частини мови. Роль займенників у текстах. Узагальнення знань і вмінь з теми «Займенник». (Вправи 256-260)

   Урок № 76. Контрольна робота з мовної теми «Числівник. Займенник»

   Урок № 77-78. Урок № розвитку мовлення. Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про дієслово. Загальне понятгя про дієслово як частину мови. Вправи 261-264

   Урок № 79. Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Вживання дієслів у прямому та переносному значеннях. (Вправи 265-269)

   Урок № 80. Особливості речень з однорідними присудками. Контрольна робота: аудіювання. «Посієш вчинок — виросте звичка»; В. Оберемок «Колючі гості». (Вправи 270-274)

   Урок № 81. Спостереження за роллю дієслів у текстах розповідного та описового характеру. (Вправи 275-278)

   Урок № 82-83. Урок № розвитку мовлення. Неозначена форма дієслова (початкова форма). Спостереження за вживанням неозначеної форми у приказках і прислів’ях. (Вправи 279-281)

   Урок № 84. Час дієслова. Змінювання дієслів за часами. (Вправи 282-285)

   Урок № 85. Контрольна робота: диктант

   Урок № 86. Аналіз контрольної роботи. Число дієслова. Змінювання дієслів за часами. (Вправи 286-289)

   Урок № 87. Дієслова теперішнього часу. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами і числами. (Вправи 290-294)

   Урок № 88-89. Урок № розвитку мовлення. Дієслова майбутнього часу. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами. (Вправи 295-298)

   Урок № 90. Спостереження за написанням закінчень дієслів 1-ої особи теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 299-301)

   Урок № 91. Спостереження за написанням закінчень дієслів 2-ої особи теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 302-305)

   Урок № 92. Правопис закінчень дієслів 3-ої особи теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 306-309)

   Урок № 93. Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) і числами. (Вправи 310-314)

   Урок № 94-95. Урок № розвитку мовлення. Дієслова на -ся, -сь (літературна вимова і правопис). (Вправи 315-318)

   Урок № 96-97. Контрольна робота: письмовий твір. Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань і вмінь з теми «Дієслово». (Вправи 319-322)

   Урок № 98. Поняття про прислівник як частину мови. Незмінність — основна ознака прислівників. (Вправи 323-325)

   Урок № 99. Спостереження за роллю прислівників-синонімів у мовленні. (Вправи 326-328)

   Урок № 100-101. Урок № розвитку мовлення. Спостереження за роллю прислівників-антонімів y мовленні. (Вправи 329-3

   Урок № 102. Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками. Контрольна робота: списування. (Вправи 332-335)

   Урок № 103. Аналіз контрольної роботи. Спостереження за вживанням у текстах однорідних членів речення, виражених прислівниками. (Вправи 336-338)

   Урок № 104. Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково-популярних текстах. (Вправи 339-341)

   Урок № 105-106. Урок № розвитку мовлення. Правопис найуживаніших прислівників. (Вправи 342-345)

   Урок № 107. Контрольна робота з мовної теми «Дієслово. Прислівник»

   Урок № 108. Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань і вмінь з теми «Прислівник». (Вправи 346-35

   ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 1-4 КЛАСАХ

   Урок № 109-112. Повторення вивченого за рік. (Вправи 351-358). Урок № розвитку мовлення. Повторення вивченого за рік. (Вправи 359-362). Контрольна робота: диктант

   Урок № 113-119. Аналіз контрольної роботи. Повторення і узагальнення вивченого матеріалу. Повторення вивченого за рік. (Вправи 363-373). Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація (ДПА). Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого за рік. (Вправи 374-378). Підсумковий урок за рік. (Вправи 379-381)

   ДОДАТКИ

   Конспекти уроків української мови, 4 клас, нова програма

   Комментарии закрыты.