Українська мова

Українська мова

Звуки. Звукові моделі слів

Слова, що розрізняються тільки одним звуком

Звуки і букви

Українська абетка. Рукописні букви української абетки

Великі букви української абетки

Розташування слів за абеткою

Розташування слів за алфавітним порядком. Робота з орфографічним словником

Опис предмета за малюнком і планом. Тема опису «Ромашка»

Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах

Правила перенесення слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків

Перенос слів з буквами Й та Ь

Голосні звуки [а], [о], [у], [е], [и], [і]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків

Букви, що позначають голосні звуки

Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади

Визначення наголосу в словах. Робота зі словами, наголос у яких треба запам’ятати

Опис істоти за сюжетним малюнком, планом, змістом загадки. Тема опису «Білочка»

Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів

Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів (язик, губи, зуби) під час вимови приголосних звуків

Звук [ф], позначення його буквою Ф

Буква Ф i буквосполучення ХВ

Звуки [дж], [дз], [дз’], позначення їх буквосполученнями ДЖ, ДЗ

Правильна вимова звуків [г], [ґ], позначення їх буквами «ГЕ», «ҐЕ»

Розповідь за сюжетним малюнком, планом і змістом вірша А. Житкевича «Осінь». Тема розповіді «Осінь»

Буква «ЩА», позначення нею звукосполучення [шч]

Перевірна робота

Аналіз перевірної роботи. Уявлення про дзвінкі і глухі приголосні звуки. Парні дзвінкі та глухі приголосні звуки

Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу

Вправи на правильне вимовляння дзвінких звуків у кінці слова і складу

Відпрацювання вимови та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу

Тверді й м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення

Позначення м’якості приголосних перед [о] знаком м’якшення. Перенос слів із Ь

Складання продовження казки за поданим початком (за казкою і. Прокопенко «куди сховалися гриби»)

Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними

Вправляння у звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними

Мова — жива скарбниця історії народу. Неперервне поновлення словникового складу мови. Старі й нові слова в мові

Усне і писемне мовлення. Культура мовлення

Культура спілкування

Закріплення поняття про будову текстів різних типів. Тема і мета висловлювання. Заголовок

Слова, найважливіші для висловлення думки в реченні, тексті. Навчальний діалог

Спостереження над засобами зв’язку речень у тексті. Лексичні засоби зв’язку речень у тексті. Навчальний діалог

Поділ тексту на частини. Складання плану. Спостереження за роллю абзаців у тексті

Особливості змісту та побудови тексту-міркування. Наявність певного твердження, доказів та висновків

Особливості текстів-описів. Мета цих текстів

Робота над удосконаленням власного тексту. Вправляння у порівнянні художніх та науково-популярних описів. Контрольна робота: складання діалогу

Вправляння у написанні замітки до газети, листів (коментованих або індивідуальних)

Види речень за метою висловлювання та інтонацією

Контрольна робота: диктант

Аналіз контрольної роботи. Закріплення знань про основу речення

Встановлення зв’язку у реченнях

Поняття про однорідні члени речення. Головні і другорядні члени речення

Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників

Закріплення знань про однорідні члени речення. Узагальнення знань за розділом

Контрольна робота з мовної теми «Мова і мовлення. Текст. Речення»

Слово. Значення слова. Багатозначні слова

Закріплення і узагальнення знань і вмінь про морфемну будову слова

Спостереження за словами — різними частинами мови та за службовими словами, до яких не можна поставити запитання

Повторення вивченого про іменник як частину мови. Розширення уявлення про лексичне значення іменника, слова з абстрактним значенням

Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників. Пряме і переносне значення іменників

Число і рід іменників

Відмінювання іменників

Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями

Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини

Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині

Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини

Контрольна робота: письмовий переказ

Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України

Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності

Текст. Усні й письмові висловлювання. Текст. Зміст. Заголовок тексту. План тексту. Поділ зв’язного висловлювання (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення

Слово. Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту. Переказ тексту з описом

Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення. Поняття про ситуацію спілкування. Основні правила спілкування

Текст, його ознаки. Тема і головна думка тексту. Поділ тексту на мікротеми й абзаци. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. Усний докладний переказ. Вимоги до мовлення

Лексичне значення слова. Ознайомлення з тлумачним словником. Однозначні й багатозначні слова

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками

Лексична помилка та умовне її позначення (практично)

Загальне уявлення про мовлення. Основні правила спілкування

Поняття про стилі мовлення

Поняття про типи мовлення. Усний докладний переказ розповідного характеру з елементами роздуму

Побудова тексту-роздуму

Складання тексту-міркування

Складання твору-розповіді на основі власних спостережень

Написання твору-опису за власними спостереженнями

Оповідання про випадок із життя

Робота над виправленням помилок, які були допущені в творі

Особливості побудови роздуму. Докладний переказ тексту-роздуму

Твір-роздум на основі власного досвіду

Робота над помилками, допущеними у творі-роздумі

Особливості побудови опису. Докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета

Усна відповідь на лінгвістичну тему

Твір-опис тварини за власними спостереженнями в художньому стилі

Правила спілкування. Створення діалогів

Продовження оповідання за поданим початком

Твір за власними спостереженнями та за картинами

Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису

Особливості побудови художнього і наукового описів

Складання розповіді з елементами опису за власними спостереженнями

Складання листа, оформлення конверта

Детальний усний переказ із творчим завданням

Написання твору-опису за картиною

Замітка в газету інформаційного характеру

Повторення вивченого про спілкування і мовлення; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо)

Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові: той, хто говорить (пише), адресат мовлення, тема та основна думка висловлювання, мета і місце спілкування (практично). Діалог відповідно до запропонованої ситуації спілкування, що пов’язана з особистими враженнями, спостереженнями, життєвим досвідом учнів

Повторення вивченого про текст. Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Твір-опис на основі особистих вражень

Види зв’язку речень у тексті (практично). Навчальне аудіювання

Аудіювання тексту художнього стилю

Простий план власного висловлювання (практично). Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення за простим планом

Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль. Читання текстів різних стилів

Сполучення в одному тексті різних типів мовлення. Читання текстів різних типів і жанрів мовлення

Основні джерела матеріалу для твору, прийоми добору матеріалу для твору і його систематизація (практично). Письмовий твір-оповідання на основі побаченого

Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю

Вибірковий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису природи

Усний твір-опис природи на основі особистих вражень

Твір-опис природи за картиною у художньому стилі

Складний план готового тексту. Усний твір-оповідання за жанровою картиною

Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням

Твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі (усно)

Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі

Складання плану роботи

Складання діалогів (телефонна розмова)

Усний переказ тексту

Твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень (усний і письмовий)

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *