Конспекти уроків української мови, 10 клас, нова програма

   Конспекти уроків української мови, 10 клас, нова програма

   Урок № 1. ВСТУП. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. СУЧАСНІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА: СЛОВНИКИ, ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА (ЗОКРЕМА НА ЕЛЕКТРОННИХ НОСІЯХ)

   Урок № 2-3. ІНФОРМАТИВНА Й НОРМАТИВНА ФУНКЦІЇ СЛОВНИКІВ. ОСНОВНІ ТИПИ. ДОВІДКОВІ МЕДІАРЕСУРСИ

   Урок № 4. ПОНЯТТЯ НОРМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ. НОРМАТИВНЕ Й НЕНОРМАТИВНЕ МОВЛЕННЯ. ТИПИ НОРМ

   Урок № 5. ЛЕКСИЧНА НОРМА. ЛЕКСИЧНА ПОМИЛКА. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

   Урок № 6. СЛОВО І КОНТЕКСТ; ЗАЛЕЖНІСТЬ ЗНАЧЕНЬ СЛОВА ВІД КОНТЕКСТУ

   Урок № 7. СЛОВОВЖИВАННЯ: ВИБІР СЛОВА, ЛЕКСИЧНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ

   Урок № 8. СЛОВА ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКІ Й ЗАПОЗИЧЕНІ. ВИПРАВДАНІ Й НЕБАЖАНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ

   Урок № 9. ЛЕКСИЧНІ Й ФРАЗЕОЛОГІЧНІ СИНОНІМИ, АНТОНІМИ. СИНОНІМІЧНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

   Урок № 10. ПАРОНІМИ. ЗАПОБІГАННЯ ПОМИЛОК У ВЖИВАННІ ПАРОНІМІВ

   Урок № 11. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ПОРУШЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ НОРМИ. КАЛЬКИ З ІНШИХ МОВ, НЕДОРЕЧНЕ ВЖИВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ СЛІВ У НЕВЛАСТИВОМУ ЇМ ЗНАЧЕННІ

   Урок № 12. ОСНОВНІ ГРУПИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, БАГАТОЗНАЧНІСТЬ, СИНОНІМІЯ Й АНТОНІМІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. УЖИВАННЯ СЛІВ У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ ВІДПОВІДНО ДО ЇХНЬОГО СТИЛІСТИЧНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ

   Урок № 13. УТВЕРДЖЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ НОРМИ В СЛОВНИКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ)

   Урок № 14. КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ТЕСТУВАННЯ)

   Урок № 15. РИТОРИКА ЯК МИСТЕЦТВО, НАУКА Й НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА. РОЛЬ РИТОРИКИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

   Урок № 16. МОВЛЕННЄВА СИТУАЦІЯ. ЕЛЕМЕНТИ МОВЛЕННЄВОЇ СИТУАЦІЇ. УМОВИ УСПІШНОГО СПІЛКУВАННЯ

   Урок № 17. ОСОБИСТІСТЬ МОВЦЯ. РИСИ ГАРНОГО СПІВРОЗМОВНИКА. ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ ОРАТОРА. КОМУНІКАТИВНИЙ СТАН МОВЦЯ

   Урок № 18. АУДИТОРІЯ (СЛУХАЧ, СЛУХАЧІ). ВИДИ СЛУХАННЯ. ЦІЛІ СЛУХАННЯ. МОДЕЛЮВАННЯ АУДИТОРІЇ. КОНТАКТ З АУДИТОРІЄЮ. ПРИЙОМИ НАЛАГОДЖЕННЯ КОНТАКТУ

   Урок № 19. ТЕКСТ ЯК ОДИНИЦЯ СПІЛКУВАННЯ. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ВИСТУПУ

   Урок № 20. НАПИСАННЯ ТЕКСТУ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ

   Урок № 21. ВИДИ ЧИТАННЯ Й ЗАПИСУВАННЯ ТЕКСТУ. ЕСТЕТИКА ТЕКСТУ

   Урок № 22. ЕФЕКТИВНІСТЬ МОВЛЕННЯ. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ. КОМУНІКАТИВНИЙ НАМІР. МОВЛЕННЄВИЙ ВЧИНОК. МОВЛЕННЄВА ПОДІЯ

   Урок № 23. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ТЕСТИ З ТЕМИ «ПРАКТИЧНА РИТОРИКА»

   Урок № 24. ОРФОЕПІЧНА НОРМА. ОРФОЕПІЧНА ПОМИЛКА. ОРФОЕПІЧНИЙ СЛОВНИК. ПОНЯТТЯ МИЛОЗВУЧНОСТІ. ЧЕРГУВАННЯ У/В, І/Й ЯК ЗАСІБ МИЛОЗВУЧНОСТІ

   Урок № 25. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВИМОВИ ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВИМОВИ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

   Урок № 26. НАГОЛОС. ОСНОВНІ ПРАВИЛА НАГОЛОШУВАННЯ СЛІВ. НОРМАТИВНИЙ НАГОЛОС. ВАРІАНТИ НАГОЛОШУВАННЯ СЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

   Урок № 27. СЛОВОРОЗРІЗНЮВАЛЬНИЙ НАГОЛОС. ФОРМОРОЗРІЗНЮВАЛЬНИЙ НАГОЛОС. ДІАЛЕКТНИЙ НАГОЛОС

   Урок № 28. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАГОЛОШУВАННЯ СЛІВ

   Урок № 29. УСНЕ ПЕРЕКАЗУВАННЯ ТЕКСТІВ РІЗНИХ СТИЛІВ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

   Урок № 30. УСНЕ ПЕРЕКАЗУВАННЯ ТЕКСТІВ РІЗНИХ СТИЛІВ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

   Урок № 31. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА № 3. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

   Урок № 32. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

   Урок № 33. ОРФОГРАМА. ОРФОГРАФІЧНА ПОМИЛКА. ОРФОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК. ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ

   Урок № 34. НЕНАГОЛОШЕНІ Е, И В КОРЕНІ СЛОВА

   Урок № 35. АПОСТРОФ. ПОЗНАЧЕННЯ М’ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ

   Урок № 36. ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ

   Урок № 37. ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ЗБІГОВІ ЇХ У ПРОЦЕСІ СЛОВОТВОРЕННЯ

   Урок № 38. СПРОЩЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ. ПОДВОЄННЯ ТА ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

   Урок № 39. ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ

   Урок № 40. ПРАВОПИС СУФІКСІВ

   Урок № 41. УЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

   Урок № 42. ПРАВИЛА ПЕРЕНЕСЕННЯ СЛІВ З РЯДКА В РЯДОК

   Урок № 43. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

   Урок № 44. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ РАЗОМ, ОКРЕМО, З ДЕФІСОМ

   Урок № 45. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

   Урок № 46. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ

   Урок № 47. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ

   Урок № 48. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

   Урок № 49. РОЗРІЗНЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ І СПІВЗВУЧНИХ СПОЛУК

   Урок № 50. НАПИСАННЯ НЕ, НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

   Урок № 51. ПРАВИЛА ГРАФІЧНИХ СКОРОЧЕНЬ СЛІВ

   Урок № 52. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

   Урок № 53. МОРФОЛОГІЧНА ПОМИЛКА

   Урок № 54. ІМЕННИК. РІД ІМЕННИКІВ (СКЛАДНІ ВИПАДКИ УЗГОДЖЕННЯ РОДУ ІМЕННИКІВ ТИПУ КІР, БІЛЬ, НЕЖИТЬ, ПИЛ, СТЕП, СТУПІНЬ, ПУТЬ ТА ІН. З ІНШИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ). ПАРАЛЕЛЬНІ РОДОВІ ФОРМИ ІМЕННИКА (ЗАЛ — ЗАЛА, ПТАХ — ПТАХА, ПЛАЦКАРТ — ПЛАЦКАРТА ТОЩО)

   Урок № 55. ІМЕННИКИ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО РОДУ, ЩО ОЗНАЧАЮТЬ НАЗВИ ЛЮДЕЙ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ (ПОЕТ — ПОЕТЕСА, ПОЕТКА; ДИРЕКТОР — ДИРЕКТОРКА, РОБІТНИК — РОБІТНИЦЯ ТА ІН.). ІМЕННИКИ СПІЛЬНОГО І ПОДВІЙНОГО РОДУ

   Урок № 56. ВИЗНАЧЕННЯ РОДУ НЕВІДМІНЮВАНИХ ІМЕННИКІВ ТА АБРЕВІАТУР, ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ЇХ

   Урок № 57. ІМЕННИКИ, ЩО МАЮТЬ ЛИШЕ ФОРМУ ОДНИНИ АБО МНОЖИНИ

   Урок № 58. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ І ВІДМІНИ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ

   Урок № 59. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ ІІ ВІДМІНИ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ

   Урок № 60. ВІДМІНКОВІ ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ З КОНКРЕТНИМ ТА АБСТРАКТНИМ ЗНАЧЕННЯМ

   Урок № 61. ПАРАЛЕЛЬНІ ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ ДАВАЛЬНОГО ВІДМІНКА (-ОВІ, -ЕВІ, -ЄВІ); ІМЕННИКІВ ЗНАХІДНОГО ВІДМІНКА; ІМЕННИКІВ МІСЦЕВОГО ВІДМІНКА ОДНИНИ; ІМЕННИКІВ ОРУДНОГО ВІДМІНКА МНОЖИНИ

   Урок № 62. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ІІІ ВІДМІНИ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ. СЛОВОЗМІНА ІМЕННИКІВ ІV ВІДМІНИ

   Урок № 63. ОСОБЛИВОСТІ КЛИЧНОГО ВІДМІНКА. ТВОРЕННЯ ТА ВІДМІНЮВАННЯ ЧОЛОВІЧИХ ТА ЖІНОЧИХ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ

   Урок № 64. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 З ТЕМИ «МОРФОЛОГІЧНА НОРМА» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

   Урок № 65. СУПЕРЕЧКА ЯК ВИД КОМУНІКАЦІЇ. РІЗНОВИДИ СУПЕРЕЧКИ

   Урок № 66. ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ СУПЕРЕЧКИ. АРГУМЕНТИ Й ДОКАЗИ

   Урок № 67. ПОЛЕМІЧНІ ПРИЙОМИ

   Урок № 68. МИСТЕЦТВО ВІДПОВІДАТИ НА ЗАПИТАННЯ

   Урок № 69. ДИСКУСІЯ НА ТЕМУ «МОВНА МОДА — ЦЕ ДОБРЕ ЧИ ПОГАНО»

   Урок № 70. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ «ПРАКТИЧНА РИТОРИКА» (ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ-ПРЕЗЕНТАЦІЙ)

   Конспекти уроків української мови, 10 клас, нова програма

   Комментарии закрыты.