Конспекти уроків української мови, 10 клас, нова програма

   Конспекти уроків української мови, 10 клас, нова програма

   Урок № 1. МОВА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ МОВИ

   Урок № 2. МОВНА СИТУАЦІЯ В ДЕРЖАВІ.УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО МОВУ. МОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН

   Урок № 3. МОВНИЙ «СУРЖИК», ЙОГО ПРИЧИНИ. ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

   Урок № 4. З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

   Урок № 5. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З ІСТОРІЄЮ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ. ПОЯВА ПИСЕМНОСТІ

   Урок № 6. КИРИЛО І МЕФОДІЙ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ. КИРИЛИЦЯ ЯК ОСНОВА ДЛЯ РОЗВИТКУ СЛОВ’ЯНСЬКИХ СИСТЕМ ПИСЬМА. ВИДИ ПИСЬМА В ПЕРІОД КИЇВСЬКОЇ РУСІ

   Урок № 7. КОРОТКІ ВІДОМОСТІ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ. ПЕРШІ ГРАМАТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

   Урок № 8. СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ. РОЗВИТОК МОВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

   Урок № 9. ФОРМИ ІСНУВАННЯ МОВИ: ЗАГАЛЬНОНАРОДНА МОВА, ЛІТЕРАТУРНА МОВА, ПРОСТОРІЧЧЯ, ДІАЛЕКТ, ПРОФЕСІЙНІ РІЗНОВИДИ, ЖАРГОН, АРГО

   Урок № 10. ДІАЛЕКТИ ЯК ІСТОРИЧНА БАЗА ЛІТЕРАТУРНИХ МОВ. ТЕРИТОРІАЛЬНІ Й СОЦІАЛЬНІ ДІАЛЕКТИ. УКРАЇНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СЛЕНГ. МОВА СЕЛА

   Урок № 11. СТИЛІСТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (СТИЛІ, ПІДСТИЛІ, СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ, СПОСОБИ І ПРИЙОМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ТЕКСТІ)

   Урок № 12. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 1

   ФОНЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЇЇ ЗВУКОВУ СИСТЕМУ

   Урок № 13. МІСЦЕ ФОНЕТИКИ ТА ОРФОЕПІЇ В СИСТЕМІ МОВИ. ОСНОВНІ ФОНЕТИЧНІ ОДИНИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЗВУК, СКЛАД, ФОНЕТИЧНЕ СЛОВО, ФРАЗА

   Урок № 14. КЛАСИФІКАЦІЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. ОСОБЛИВОСТІ ФОНЕМИ В МОВЛЕННІ. ІНВАРІАНТ, ПОЗИЦІЙНИЙ ВАРІАНТ ФОНЕМИ

   Урок № 15. ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ ПРИ СЛОВОЗМІНІ Й СЛОВОТВОРЕННІ

   Урок № 16. ЧЕРГУВАННЯ [О] ТА [Е] З [I], ЧЕРГУВАННЯ [О] ТА [Е] З НУЛЕМ ЗВУКА, ЧЕРГУВАННЯ [О] З [Е] ПІСЛЯ Ж, Ч, Ш, ДЖ ТА [Й]

   Урок № 17. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ У МОВІ. АСИМІЛЯТИВНІ, ДИСИМІЛЯТИВНІ ПРОЦЕСИ. ЯВИЩЕ МЕТАТЕЗИ

   Урок № 18. ПРИСТАВНІ ПРИГОЛОСНІ. МИЛОЗВУЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ

   Урок № 19. ОСНОВНІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ У — В, І — Й, З — ІЗ — ЗІ (ЗО)

   Урок № 20. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 2

   Урок № 21. ОСНОВНІ НОРМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ВИМОВИ. ОСОБЛИВОСТІ ВИМОВИ ГОЛОСНИХ ТА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

   Урок № 22. ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИМОВУ. ПРИЧИНИ ВІДХИЛЕННЯ ВІД ОРФОЕПІЧНИХ НОРМ. ІНТОНАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ

   Урок № 23. НАГОЛОС В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ, ЙОГО ВИДИ ТА РОЛЬ В РОЗРІЗНЕННІ СЛІВ І ЇХНІХ ФОРМ

   Урок № 24. ОРФОЕПІЧНА НОРМА. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОРФОЕПІЧНОГО СЛОВНИКА

   Урок № 25. ВИДИ ЧИТАННЯ: ПЕРЕГЛЯДОВЕ, ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНЕ, ВИВЧАЛЬНЕ, ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНО-ВИВЧАЛЬНЕ, ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНО-РЕФЕРАТИВНЕ. ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ ТЕКСТІВ РІЗНИХ СТИЛІВ ВІДПОВІДНО ДО ОРФОЕПІЧНИХ ТА ІНТОНАЦІЙНИХ ВИМОГ. КОНТРОЛЬ ЧИТАННЯ МОВЧКИ

   Урок № 26. З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРАФІКИ Й ОРФОГРАФІЇ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРФОГРАФІЇ: ФОНЕТИЧНИЙ, МОРФОЛОГІЧНИЙ, ТРАДИЦІЙНИЙ, ДИФЕРЕНЦІЮВАЛЬНИЙ

   Урок № 27. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ АПОСТРОФА

   Урок № 28. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ М’ЯКОГО ЗНАКА

   Урок № 29. ПРАВИЛА НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ РАЗОМ, ОКРЕМО, ЧЕРЕЗ ДЕФІС. ПРАВОПИС СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ

   Урок № 30. ПРАВИЛА СКЛАДОПОДІЛУ ТА ПЕРЕНОСУ СЛІВ

   Урок № 31. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ. НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ, ІМЕН, ПО БАТЬКОВІ ТА ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ. ЛАПКИ У ВЛАСНИХ НАЗВАХ

   Урок № 32. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

   Урок № 33. ОРФОГРАФІЧНІ НОРМИ. НОВОВВЕДЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОПИСІ. РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ З ОРФОГРАФІЧНИМИ ПОМИЛКАМИ. ВИКОРИСТАННЯ ОРФОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА ІНШОМОВНИХ СЛІВ

   Урок № 34. НАПИСАННЯ ПЕРЕКАЗУ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

   Урок № 35. РЕДАГУВАННЯ ВЛАСНОГО ПЕРЕКАЗУ

   Урок № 36. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 3

   Урок № 37. УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОЛОГІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД МОВИ. СЛОВО ЯК ОСНОВНА ОДИНИЦЯ МОВИ. ОЗНАКИ СЛОВА. СЛОВО І ПОНЯТТЯ

   Урок № 38. СЕМАСІОЛОГІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЗНАЧЕННЯ СЛІВ І ВИРАЗІВ. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ТИПИ ЛЕКСИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ. СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ В ЛЕКСИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

   Урок № 39. ПОНЯТТЯ ПРО БАГАТОЗНАЧНІ Й ОДНОЗНАЧНІ СЛОВА. ПРЯМЕ Й ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ОСНОВНІ ТИПИ ПЕРЕНОСНИХ ЗНАЧЕНЬ: МЕТАФОРА, МЕТОНОМІЯ, СИНЕКДОХА. ВІДОБРАЖЕННЯ МЕТАФОР, МЕТОНОМІЙ, СИНЕКДОХ У ТЕКСТАХ

   Урок № 40. ПОНЯТТЯ ПРО ОМОНІМІЮ. ПОВНІ I НЕПОВНІ ОМОНІМИ. ВИДИ НЕПОВНИХ ОМОНІМІВ: ОМОФОРМИ, ОМОФОНИ, ОМОГРАФИ, МІЖМОВНІ ОМОНІМИ

   Урок № 41. ПОНЯТТЯ ПРО ПАРОНІМИ. СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПАРОНІМІВ. СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПАРОНІМІВ. ПРИЙОМ ПАРОНОМАЗІЇ

   Урок № 42. СКЛАДАННЯ УСНОГО ТВОРУ

   Урок № 43. СКЛАДАННЯ ПИСЬМОВОГО ТВОРУ

   Урок № 44. ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ. СИНОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ. ВИКОРИСТАННЯ СИНОНІМІВ ДЛЯ УНИКНЕННЯ ТАВТОЛОГІЇ, ПЛЕОНАЗМУ ТА МОВНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

   Урок № 45. АНТОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ. СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПОНЯТТЯМ АНТОНІМІЇ (АНТИТЕЗА, ОКСИМОРОН)

   Урок № 46. ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКА ТА СЛОВА, УСПАДКОВАНІ З ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИХ І СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВНИХ СПІЛЬНОСТЕЙ. ПОНЯТТЯ ПРО СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКУ МОВУ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. СТИДЛІСТИЧНА РОЛЬ СТАРОСЛОВ’ЯНІЗМІВ У МОВЛЕННІ

   Урок № 47. ЗАПОЗИЧЕНА ЛЕКСИКА. ПРИЧИНИ І ДЖЕРЕЛА ЗАПОЗИЧЕНЬ. ЛАТИНСЬКІ Й ГРЕЦЬКІ ЕЛЕМЕНТИ. СЛОВА УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В ЛЕКСИЧНОМУ СКЛАДІ ІНШИХ МОВ (РОСІЙСЬКОЇ, БІЛОРУСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ)

   Урок № 48. СЛОВА ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМИ В СКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ВАРВАРИЗМИ

   Урок № 49. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВИЛЬНОГО Й ДОЦІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАПОЗИЧЕНИХ СЛІВ

   Урок № 50. НАПИСАННЯ ВІДГУКУ ПРО ТВІР МИСТЕЦТВА

   Урок № 51. РОЗМОВНА, ПРОСТОРІЧНА, ЕМОЦІЙНО ЗАБАРВЛЕНА ЛЕКСИКА. СЛЕНГ. ЕКЗОТИЗМИ. ПУРИЗМИ. СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗМОВНОЇ, ПРОСТОРІЧНОЇ ЛЕКСИКИ

   Урок № 52. РОЗМОВНЕ МОВЛЕННЯ, СФЕРА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ. ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ УЧНЯ НА СОЦІОКУЛЬТУРНУ ТЕМУ

   Урок № 53. ЛЕКСИЧНЕ БАГАТСТВО ДІАЛЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ. ЕТНОГРАФІЗМИ. ТОПОНІМІКА Й ОНОМАСТИКА В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

   Урок № 54. СПЕЦИФІЧНО ПРОФЕСІЙНА ЛЕКСИКА. НАУКОВА ЛЕКСИКА. ТЕРМІНИ, КАНЦЕЛЯРИЗМИ ТА ШТАМПИ. СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНІВ, КАНЦЕЛЯРИЗМІВ ТА ШТАМПІВ

   Урок № 55. НАУКОВИЙ СТИЛЬ. ОСНОВНІ ОЗНАКИ. ОСОБЛИВОСТІ КОНСПЕКТУВАННЯ. СКЛАДАННЯ ТЕЗ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОЇ СТАТТІ

   Урок № 56. ЗАСТАРІЛІ СЛОВА ТА ЇХ РІЗНОВИДИ: АРХАЇЗМИ, ІСТОРИЗМИ. СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ АРАХАЇЧНОЇ ЛЕКСИКИ ТА ПРОЦЕС РЕАКТИВАЦІЇ ПАСИВНОЇ ЛЕКСИКИ

   Урок № 57. НЕОЛОГІЗМИ. ПРИЧИНИ Й ШЛЯХИ ВИНИКНЕННЯ НОВИХ СЛІВ. ЗАГАЛЬНОМОВНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ НЕОЛОГІЗМИ. СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ НЕОЛОГІЗМІВ. НОВІ СЛОВА У СЛОВНИКАХ

   Урок № 58. НАПИСАННЯ АНОТАЦІЇ

   Урок № 59. МОВЛЕННЄВИЙ КОЛОРИТ: УРОЧИСТЕ, ВВІЧЛИВЕ, ОФІЦІЙНЕ, ІНТИМНО-ЛАСКАВЕ, ФАМІЛЬЯРНЕ, ГУМОРИСТИЧНЕ, САТИРИЧНЕ МОВЛЕННЯ

   Урок № 60-61. КОМУНІКАТИВНІ ОЗНАКИ МОВЛЕННЯ. (ПОНЯТТЯ ПРО КОМУНІКАТИВНУ ДОЦІЛЬНІСТЬ, ТОЧНІСТЬ, ЯСНІСТЬ, ПРАВИЛЬНІСТЬ, ЛОГІКУ, ПОСЛІДОВНІСТЬ, ОБРАЗНІСТЬ, ВИРАЗНІСТЬ, ЕСТЕТИЧНІСТЬ МОВИ). ОСОБЛИВОСТІ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ. ПІДГОТОВКА ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ВИСТУП НА ЗБОРАХ, СЕМІНАРАХ, КОНФЕРЕНЦІЇ

   Урок № 62. ОСНОВНІ ВИДИ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ. ОСОБЛИВОСТІ АУДІЮВАННЯ, ГОВОРІННЯ, ЧИТАННЯ Й ПИСЬМА. УКРАЇНСЬКИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ

   Урок № 63. ОСНОВНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ: ІНФОРМАТИВНІСТЬ, НОРМАТИВНІСТЬ. ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ. ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ДИСКУСІЇ

   Урок № 64. ЛІНГВОКУЛЬТУРЕМИ

   Урок № 65. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 4

   Урок № 66. ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА. ОСНОВНІ ОЗНАКИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. ВИДИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ: ЄДНОСТІ, ЗРОЩЕННЯ, СПОЛУЧЕННЯ

   Урок № 67. ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

   Урок № 68. ПРИКАЗКИ, ПРИСЛІВ’Я ТА КРИЛАТІ ВИСЛОВИ, ПРИПОВІДКИ, ПОБАЖАННЯ ТА ЇХ ОЦІННИЙ ЗМІСТ

   Урок № 69. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ З ІНШИХ МОВ. НАЦІОНАЛЬНО-МОВНИЙ КОЛОРИТ ФРАЗЕОЛОГІЇ. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ВІДПОВІДНИКИ В РІЗНИХ МОВАХ

   Урок № 70. Урок № РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 14. МОВЛЕННЄВА СИТУАЦІЯ. МОВЛЕННЄВІ РОЛІ ТА НАМІРИ МОВЦЯ І СЛУХАЧА. МОВЛЕННЄВА ТАКТИКА. ПРИЧИНИ КОМУНІКАТИВНИХ ПОМИЛОК

   Урок № 71. БАГАТОЗНАЧНІСТЬ, СИНОНІМІЯ, АНТОНІМІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

   Урок № 72. ФРАЗЕОЛОГІЯ РІЗНИХ СТИЛІВ МОВЛЕННЯ: ХУДОЖНЯ, НАУКОВА, ПУБЛІЦИСТИЧНА, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ТВОРАХ ВИДАТНИХ ПИСЬМЕННИКІВ. УЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ В РІЗНИХ СТИЛЯХ

   Урок № 73. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З ПРОФЕСІЙНОЇ МОВИ, МОВНІ КЛІШЕ, ШТАМПИ

   Урок № 74. ЛЕКСИКОГРАФІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА ПРО УКЛАДАННЯ СЛОВНИКІВ. ВИДИ СЛОВНИКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОБУДОВИ

   Урок № 75. ВІДМІННІСТЬ СЛОВНИКОВИХ СТАТЕЙ У РІЗНИХ СЛОВНИКАХ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЛЕКСИКОГРАФІЇ

   Урок № 76. З ІСТОРІЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ. СЛОВНИКИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. СЛОВНИК ЛАВРЕНТІЯ ЗИЗАНІЯ, «ЛЕКСИКОН» ПАМВИ БЕРИНДИ. ЕЛЕКТРОННІ СЛОВНИКИ

   Урок № 77. Урок № РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 15. СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЇ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. НАПИСАННЯ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ

   Урок № 78. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

   Урок № 79. МОРФЕМНА Й СЛОВОТВІРНА СТРУКТУРА СЛОВА. МОТИВОВАНЕ Й МОТИВУЮЧЕ СЛОВО, СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ НИМИ

   Урок № 80. ОСНОВА СЛОВА. ПОХІДНІ Й НЕПОХІДНІ ОСНОВИ. ТВІРНА ОСНОВА ТА СЛОВОТВОРЧИЙ ФОРМАНТ. СЛОВОТВІРНИЙ ТИП І СЛОВОТВІРНЕ ЗНАЧЕННЯ

   Урок № 81. ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: МОРФОЛОГІЧНІ І НЕМОРФОЛОГІЧНІ. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ОСНОВО- І СЛОВОСКЛАДАННЯ, АБРЕВІАТУР, СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ

   Урок № 82. Урок № РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 16. ОСОБЛИВОСТІ РОЗМОВНОГО ТА НАУКОВОГО СТИЛІВ. ТРАНСФОРМУВАННЯ ТЕКСТУ ОДНОГО СТИЛЮ В ІНШИЙ

   Урок № 83. ІСТОРИЧНІ ЗМІНИ В МОРФЕМНОМУ СКЛАДІ СЛОВА: СПРОЩЕННЯ, ПЕРЕРОЗКЛАД, УСКЛАДНЕННЯ. ЕТИМОЛОГІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ СЛІВ. МОРФЕМНИЙ СЛОВНИК. ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВОТВОРУ

   Урок № 84. СЛОВОТВІР ІМЕННИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ НАЗВ ЖИТЕЛІВ ПЕВНОГО НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ. ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ РОСІЙСЬКИХ ЛЕКСЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ НАЗВ ОСІБ ЗА ПРОФЕСІЄЮ

   Урок № 85. ТВОРЕННЯ ПРИСВІЙНИХ ПРИКМЕТНИКІВ. ТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКОВИХ ФОРМ ВІД РІЗНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

   Урок № 86. ОСНОВНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ ТА ПРИСЛІВНИКІВ

   Урок № 87. СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СЛОВОТВОРУ. СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПРЕФІКСІВ ТА СУФІКСІВ. НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНЕ ВЖИВАННЯ ЗМЕНШЕНО-ПЕСТЛИВИХ ФОРМ

   Урок № 88. Урок № РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 17. СКЛАДАННЯ ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ НА ТЕМУ: «МОВНА ОСОБИСТІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ, ІСТОРІЇ»

   Урок № 89. УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА ПРО ЧАСТИНИ МОВИ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МОРФОЛОГІЇ. ПОВНОЗНАЧНІ ТА СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ВИГУКИ І МОДАЛЬНІ СЛОВА. ПОНЯТТЯ ПРО ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ, ГРАМАТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ І ГРАМАТИЧНІ ФОРМИ. ВЗАЄМОПЕРЕХІД ЧАСТИН МОВИ

   Урок № 90. Урок № РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 18. ОСОБЛИВОСТІ АУДІЮВАННЯ. КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ

   Урок № 91. ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ РОЗРЯДИ ІМЕННИКІВ. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ІМЕННИКА/a>

   Урок № 92. КАТЕГОРІЯ ЧИСЛА, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ТА ГРАМАТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ. ІМЕННИКИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ОБОХ ЧИСЛОВИХ ФОРМАХ, МАЮТЬ ЛИШЕ ФОРМУ ОДНИНИ АБО МНОЖИНИ. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМ ЧИСЛА ІМЕННИКІВ

   Урок № 93. СЛОВОЗМІНА ІМЕННИКІВ. СЛОВОЗМІННІ ПАРАЛЕЛІ ІМЕННИКІВ, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ. ПОРУШЕННЯ НОРМ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ У ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ

   Урок № 94. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ІІ ВІДМІНИ. РОДОВИЙ ВІДМІНОК ІМЕННИКІВ ІІ ВІДМІНИ. СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ КЛИЧНОГО ВІДМІНКА ІМЕННИКІВ

   Урок № 95. ФОРМИ ІМЕННИКІВ ОРУДНОГО Й МІСЦЕВОГО ВІДМІНКІВ З ПРИЙМЕННИКАМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ РУХУ В ПРОСТОРІ. НАЗИВНИЙ ВІДМІНОК ІМЕННИКІВ ЗІ СПОЛУЧНИКАМИ ЯК, МОВ, НЕНАЧЕ, НЕМОВ

   Урок № 96. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 19. ОФІЦІЙНЕ І НЕОФІЦІЙНЕ, ПУБЛІЧНЕ І НЕПУБЛІЧНЕ МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ. ВЕРБАЛЬНІ Й НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ

   Урок № 97. НЕВІДМІНЮВАНІ ІМЕННИКИ. РІД ВІДМІНЮВАНИХ І НЕВІДМІНЮВАНИХ ІМЕННИКІВ. ОСОБЛИВОСТІ РОДУ ІМЕННИКІВ, НАЗВ ОСІБ ЗА ПРОФЕСІЄЮ, ПОСАДОЮ, ЗВАННЯМ ТОЩО. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІМЕННИКІВ СЕРЕДНЬОГО І СПІЛЬНОГО РОДУ. ІМЕННИКИ СЕРЕДНЬОГО РОДУ ЯК ЗАСІБ ІРОНІЇ І САТИРИ

   Урок № 98. НАПИСАННЯ Й ВІДМІНЮВАННЯ ВЛАСНИХ ОСОБОВИХ НАЗВ, СКЛАДНИХ СЛІВ, ПРІЗВИЩ, ІМЕН ТА ПО БАТЬКОВІ

   Урок № 99. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 20. ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

   Урок № 100. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 21. МОВНИЙ ЕТИКЕТ У НАУКОВОМУ СТИЛІ. ВИСТУП НА УЧНІВСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

   Урок № 101. ПРИКМЕТНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ: ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ РОЗРЯДИ ПРИКМЕТНИКІВ (ЯКІСНІ, ВІДНОСНІ, ПРИСВІЙНІ), ЇХ ОСОБЛИВОСТІ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ В МОВЛЕННІ. ПЕРЕБІГ ВІДНОСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У ЯКІСНІ, ПРИСВІЙНИХ У ЯКІСНІ Й ВІДНОСНІ

   Урок № 102. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ, ЇХ ТВОРЕННЯ. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ТВОРЕННІ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ. ПОВНІ Й КОРОТКІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ, СТЯГНЕНІ І НЕСТЯГНЕНІ ФОРМИ ПОВНИХ ПРИКМЕТНИКІВ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ ПОВНИХ І КОРОТКИХ ПРИКМЕТНИКІВ

   Урок № 103. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 22. ОЗНАКИ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО ПІДСТИЛЮ. ЙОГО ОСНОВНІ ЖАНРИ. ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТІВ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО СТИЛЮ. НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ

   Урок № 104. ТВОРЕННЯ ВІДНОСНИХ І ПРИСВІЙНИХ ПРИКМЕТНИКІВ. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

   Урок № 105. СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЯКІСНИХ, ВІДНОСНИХ, ПРИСВІЙНИХ ПРИКМЕТНИКІВ. СЛОВНИК ЕПІТЕТІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. СИНОНІМІКА ФОРМ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ. ПОМИЛКИ У ВЖИВАННІ ФОРМ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ

   Урок № 106. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 23. СКЛАДАННЯ ТВОРУ-РОЗДУМУ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ

   Урок № 107. СВОЄРІДНІСТЬ ЗАЙМЕННИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ. ПОРІВНЯННЯ ЗАЙМЕННИКІВ З ІНШИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ. РОЗРЯДИ ЗАЙМЕННИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА. ГРУПИ ЗАЙМЕННИКІВ

   Урок № 108. ВІДМІНЮВАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ. СЛОВОТВІРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЙМЕННИКА. НАГОЛОС У ЗАЙМЕННИКАХ

   Урок № 109. ПРАВОПИС ЗАЙМЕННИКІВ. НАПИСАННЯ ЗАПЕРЕЧНИХ, НЕОЗНАЧЕНИХ ЗАЙМЕННИКІВ. ЯВИЩЕ ПРОНОМІНАЛІЗАЦІЇ. ПЕРЕПЕРЕБІГ ЗАЙМЕННИКІВ В ІНШІ ЧАСТИНИ МОВИ

   Урок № 110. СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ЗАЙМЕННИКІВ. СИНОНІМІЧНІ ЗАМІНИ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ. УВІЧЛИВЕ ЗНАЧЕННЯ ЗАЙМЕННИКІВ. ЗАПОБІГАННЯ ДВОЗНАЧНОСТІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ПРИ ЇХ УЖИВАННІ. СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ЗАЙМЕННИКА ВОНО

   Урок № 111. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 24. СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ СИТУАЦІЇ

   Урок № 112. ЧИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ: ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ. ФОРМУВАННЯ ЧИСЛІВНИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ. ЧИСЛО І ЧИСЛІВНИК. РОЗРЯДИ ЧИСЛІВНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ (КІЛЬКІСНІ, ДРОБОВІ, ЗБІРНІ, НЕОЗНАЧЕНО-КІЛЬКІСНІ), ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

   Урок № 113. ВІДМІНЮВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ. ПАРАЛЕЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВІДМІНКОВИХ ФОРМ ЧИСЛА. ПАРАЛЕЛЬНЕ ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ З ІМЕННИКАМИ В НЕПРЯМИХ ВІДМІНКАХ

   Урок № 114. НАПИСАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ І ВІДЧИСЛІВНИКОВИХ СЛІВ. НАГОЛОС У ЧИСЛІВНИКАХ. СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ЧИСЛІВНИКІВ

   Урок № 115. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 25. КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

   Урок № 116. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 26. ОСНОВНІ ЖАНРИ РОЗМОВНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ОПОВІДІ, КАЗКИ В НАРОДНО-РОЗМОВНІЙ МАНЕРІ

   Урок № 117. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

   Урок № 118. ДІЄСЛОВО ЯК ЧАСТИНА МОВИ: ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ. ФОРМИ ДІЄСЛОВА: ДІЄВІДМІНЮВАНІ, ВІДМІНЮВАНІ, НЕЗМІННІ. ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ, ГРАМАТИЧНІ ОЗНАКИ ДІЄСЛІВ. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА. ФУНКЦІЇ ДІЄСЛОВА В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

   Урок № 119. ДВІ ОСНОВИ ДІЄСЛІВ. ПОДІЛ ДІЄСЛІВ НА ДІЄВІДМІНИ. ЗМІНИ ЗВУКІВ В ОСОБОВИХ ФОРМАХ ДІЄСЛІВ. СЛОВОЗМІНА ДІЄСЛІВ І ТА ІІ ДІЄВІДМІН

   Урок № 120. ВИДИ ДІЄСЛІВ (ДОКОНАНИЙ І НЕДОКОНАНИЙ), ЇХ ТВОРЕННЯ, ВЖИВАННЯ ОДНОГО В ЗНАЧЕННІ ІНШОГО. ЧАСИ ДІЄСЛІВ (ТЕПЕРІШНІЙ, МИНУЛИЙ, МАЙБУТНІЙ), ЇХ ТВОРЕННЯ. СИНОНІМІЯ ФОРМ ЧАСУ ДІЄСЛІВ. СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ГРАМАТИЧНИХ ФОРМ ЧАСУ

   Урок № 121. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 27. ОСОБЛИВОСТІ НАПИСАННЯ СТАТТІ

   Урок № 122. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 28. НАПИСАННЯ РЕЦЕНЗІЙ З НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ

   Урок № 123. СПОСОБИ ДІЄСЛІВ (ДІЙСНИЙ, УМОВНИЙ, НАКАЗОВИЙ), ЇХ ТВОРЕННЯ. СТИЛІСТИЧНЕ ВЖИВАННЯ СПОСОБОВИХ ФОРМ ДІЄСЛОВА

   Урок № 124. ОСОБОВІ, РОДОВІ, ЧИСЛОВІ ФОРМИ ДІЄСЛІВ. ЗВОРОТНІ ДІЄСЛОВА. ПЕРЕХІДНІ Й НЕПЕРЕХІДНІ ДІЄСЛОВА

   Урок № 125. ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА. ДІЄСЛІВНІ ТА ПРИКМЕТНИКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ. ТВОРЕННЯ, ПРАВОПИС І ВІДМІНЮВАННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ. АКТИВНІ ТА ПАСИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ. ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

   Урок № 126. ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК НЕЗМІНЮВАНА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ТВОРЕННЯ. ДІЄПРИСЛІВНИКИ ДОКОНАНОГО І НЕДОКОНАНОГО ВИДУ. ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ

   Урок № 127. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 29. ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНО-ВИВЧАЛЬНЕ ЧИТАННЯ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОЇ, ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

   Урок № 128. БЕЗОСОБОВІ ФОРМИ НА -НО, -ТО. СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ

   Урок № 129. ПРИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ: ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ. РОЗРЯДИ ПРИСЛІВНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ: ОБСТАВИННІ Й ОЗНАЧАЛЬНІ. МОРФОЛОГІЧНІ ТИПИ ПРИСЛІВНИКІВ. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ОЗНАЧАЛЬНИХ ПРИСЛІВНИКІВ. ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИСЛІВНИКІВ ІЗ СУФІКСАМИ ЕМОЦІЙНОЇ ОЦІНКИ

   Урок № 130. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 30. СКЛАДАННЯ УСНОГО КОНТРОЛЬНОГО ТВОРУ

   Урок № 131. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 31. КОНТРОЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ ТВІР

   Урок № 132. ПРИЙМЕННИК, ЙОГО СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ, ЇХ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

   Урок № 133. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 32. РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТІВ РІЗНИХ СТИЛІВ І ЖАНРІВ. РОБОТА НАД ВИПРАВЛЕННЯМ ПОМИЛОК, ДОПУЩЕНИХ У ПИСЬМОВОМУ ПЕРЕКАЗІ ЧИ ТВОРІ

   Урок № 134. СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ ТА ПІДРЯДНОСТІ. МОРФОЛОГІЧНІ ТИПИ СПОЛУЧНИКІВ. ПРАВОПИС СПОЛУЧНИКІВ. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ СПОЛУЧНИКІВ

   Урок № 135. ЧАСТКА, ЇЇ ФУНКЦІЇ, ГРУПИ ЗА ЗНАЧЕННЯМ. ПРАВОПИС ЗАПЕРЕЧНИХ ЧАСТОК. ФУНКЦІЇ МОДАЛЬНИХ, ЗАПЕРЕЧНИХ ЧАСТОК. ЕСТЕТИЧНА ЦІННІСТЬ ЧАСТОК

   Урок № 136. ВИГУКИ, ЇХ ОЗНАКИ ТА РОЗРЯДИ. ПРАВОПИС ВИГУКІВ І ОСОБЛИВОСТІ ЇХ УЖИВАННЯ. ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНІ СЛОВА. ВИГУКИ ЯК ЗАСІБ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНОГО МОВЛЕННЯ. НАЦІОНАЛЬНІ ЕТИКЕТНІ ВИГУКИ

   Урок № 137. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 33. ПОБУДОВА РОЗПОВІДІ НА СОЦІОКУЛЬТУРНУ ТЕМУ

   Урок № 138. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

   Урок № 139. КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ

   Урок № 140. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

   Конспекти уроків української мови, 10 клас, нова програма

   Комментарии закрыты.