Конспекти уроків української літератури, 11 клас

Конспекти уроків української літератури, 11 клас

1. Урок на тему: Українська література 1920-1930-х років. Вступ. Складні суспільно-історичні умови, основні стильові напрями, їхнє розмаїття. «Розстріляне відродження»; домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки

2. Урок на тему: Провідна роль поезії у 20-ті роки ХХ ст. П. Тичина — найбільший модерніст 20-х років. Трагізм життєвої і творчої долі. Феномен «кларнетизму»

3. Урок на тему: П. Тичина. Звернення в поезіях до «вічних» тем, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Художнє відтворення народу, уславлення борців за вільну Україну

4. Урок на тему: Літературний авангард. М. Семенко

5. Урок на тему: Київські «неокласики». М. Зеров

6. Урок на тему: М. Рильський. Філософічність, афористичність його лірики, пошук душевної рівноваги, краси в житті та в душі

7. Урок на тему: Поезія київських «неокласиків». Виразне читання напам’ять

8. Урок на тему: Є. Плужник — один із провідних поетів «розстріляного відродження». Життєвий і творчий шлях, тематика, проблематика, основні мотиви творчості

9. Урок на тему: Є. Плужник «Громадянський інтим», сповідальність, ліричність, філософічність лірики. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні

10. Урок на тему: Контрольна робота № 1. «Вступ. Творчість П. Тичини, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника». Тестування

11. Урок на тему: Українська проза 20-30-х років ХХ ст. Жанрово-стильове розмаїття, часткова ідеологічна заангажованість, експериментаторські модерністичні пошуки. М. Хвильовий. Життєвий і творчий шлях

12. Урок на тему: М. Хвильовий. «Я (Романтика)» — новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком

13. Урок на тему: Г. Косинка. Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі

14. Урок на тему: Г. Косинка. Новела «В житах» — зупинена мить, пошуки порушеної гармонії. Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєвість

15. Урок на тему: Ю. Яновський. Творча біографія митця. Романтичність світовідчуття і стилю в ранній творчості. Роман у новелах «Вершники» як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель»

16. Урок на тему: Ю. Яновський. Новела «Подвійне коло» з роману «Вершники». Умовність зображення, ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу

17. Урок на тему: Ю. Яновський. Новели «Дитинство», «Шаланда в морі» з роману «Вершники». Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті. Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов’язку

18. Урок на тему: В. Підмогильний — автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Роман «Місто»

19. Урок на тему: В. Підмогильний. Роман «Місто». Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі

20. Урок на тему: В. Підмогильний. Роман «Місто». Зображення «цілісної» людини в єдності біологічного, духовного, соціального

21. Урок на тему: Остап Вишня. Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки

22. Урок на тему: Остап Вишня. Усмішки. Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні

23. Урок на тему: Остап Вишня. Секрети творчої майстерності

24. Урок на тему: Контрольна робота № 2. «Творчість М. Хвильового, Г. Косинки, Ю. Яновського, В. Підмогильного, Остапа Вишні». Твір

25. Урок на тему: Драматургія 1920-1930-х років. М. Куліш. Життєвий і творчий шлях митця

26. Урок на тему: М. Куліш. Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету

27. Урок на тему: М. Куліш «Мина Мазайло». Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації. Драматургічна майстерність автора. Актуальність п’єси в наш час

28. Урок на тему: Українська література за межами України. Література в Західній Україні (до 1939 року). (Огляд.) Б.-І. Антонич. Життя і творчість

29. Урок на тему: Б.-І. Антонич. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезії. Екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів

30. Урок на тему: О. Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю». Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення

31. Урок на тему: О. Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю». Ідея перемоги духа над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос твору, його вселюдська значимість і всеохопність

32. Урок на тему: Еміграційна література (огляд). «Празька поетична школа» української поезії та її представники. Є. Маланюк

33. Урок на тему: Є. Маланюк. Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгічні мотиви, філософічність поезій. Вірші про призначення поета і поезії. Символічні образи

34. Урок на тему: Огляд прози українських літераторів в еміграції. І. Багряний. Основні віхи життя і творчості митця

35. Урок на тему: І. Багряний. «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за визволення

36. Урок на тему: Контрольна робота № 3. «Творчість М. Куліша, Б.-І. Антонича, О. Турянського, Є. Маланюка, І. Багряного». Тестування

37. Урок на тему: Українська література 1940-1950-х рр. Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності літератури. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. О. Довженко — видатний кінорежисер, письменник

38. Урок на тему: О. Довженко. «Україна в огні». Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук. Національні та загальнолюдські проблеми. Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою; доля народу крізь призму авторського бачення й оцінки

39. Урок на тему: О. Довженко. Кіноповість «Зачарована Десна». Автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Морально-етичні проблеми в кіноповісті; поєднання минулого й сучасного, два ліричні герої

40. Урок на тему: Українська література другої половини ХХ — початку ХХІ ст.

41. Урок на тему: «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне; його зв’язок із дисидентським рухом. В. Симоненко. Творча біографія поета. Традиційність лірики. Образ України. Мотив самоствердження людини в складному сучасному світі

42. Урок на тему: Д. Павличко — відомий український поет сучасності, перекладач. Громадянські мотиви лірики; образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини. Пісня «Два кольори», яка стала народною

43. Урок на тему: І. Драч — невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. «Балада про соняшник» — поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символіка образів

44. Урок на тему: М. Вінграновський — поет, прозаїк, кіномитець. Вселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Збірка інтимної лірики «Цю жінку я люблю»

45. Урок на тему: Ліна Костенко. Життєвий і творчий шлях. Риси індивідуального стилю

46. Урок на тему: Поезія Ліни Костенко

47. Урок на тему: Ліна Костенко. Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання

48. Урок на тему: Ліна Костенко. Роман у віршах «Маруся Чурай». Центральні проблеми твору — митець і суспільство, індивідуальна свобода людини

49. Урок на тему: Контрольна робота № 4. «Творчість О. Довженка, поезія «шістдесятників», творчість Ліни Костенко». Твір

50. Урок на тему: В. Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Життя і творчість. Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі

51. Урок на тему: В. Стус. Поезія. Основні тематично-проблемні лінії. Україна — мрія та Україна знищена, скорена — у віршах поета. Поетичні твори В. Стуса — зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці

52. Урок на тему: Проза другої половини ХХ ст. Тематичне й жанрове розмаїття, національна специфіка. О. Гончар. Життя і творчість

53. Урок на тему: О. Гончар. Новела «За мить щастя». Краса й сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини

54. Урок на тему: О. Гончар. Новела-засторога «Залізний острів» з роману «Тронка». Гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів

55. Урок на тему: Гр. Тютюнник — «один із найвидатніших наших новелістів». (В. Шевчук). Життя і творчість

56. Урок на тему: Гр. Тютюнник. Новела «Три зозулі з поклоном». «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, що вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає їй душу

57. Урок на тему: В. Шевчук. Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв’язок із давньою українською літературою

58. Урок на тему: В. Шевчук. Повість-преамбула до роману-балади «Дім на горі». Композиція, розгалуженість сюжету. Використання традицій європейської балади

59. Урок на тему: В. Шевчук. «Дім на горі» (повість-преамбула). Барокові притчеві мотиви і символи. Жіноче і чоловіче першоджерело у творі

60. Урок на тему: Контрольна робота № 5. «Творчість В. Стуса, О. Гончара, Гр. Тютюнника, В. Шевчука». Тестування

61. Урок на тему: Українська історична проза. П. Загребельний — життя і творчість. Загальна характеристика історичних творів письменника

62. Урок на тему: П. Загребельний. Роман «Диво». Історична основа й художній вимисел у творі. Софія Київська як історична пам’ятка та художній символ

63. Урок на тему: П. Загребельний. Роман «Диво». Образи Сивоока, князя Ярослава Мудрого. Наскрізні проблеми твору, його художні особливості

64. Урок на тему: Сучасна українська література (огляд)

65. Урок на тему: Сучасна українська література. Презентація дослідницько-творчого проекту «Літературна кав’ярня»

66. Урок на тему: Українська російськомовна поезія (огляд)

67. Урок на тему: Література рідного краю

68. Урок на тему: Контрольна робота № 6 «Творчість П. Загребельного. Сучасний літературний процес. Російськомовна українська поезія. Література рідного краю». Тестування

69. Урок на тему: Підсумок. Українська література від 20-х років ХХ ст. до наших днів

 

Конспекти уроків української літератури, 11 клас

контрольна робота з української літератури 11 клас