Вивчення образотворчого мистецтва в початковій школі. Конспекти уроків образотворчого мистецтва (малювання), 1 клас

  Вивчення образотворчого мистецтва в початковій школі. Конспекти уроків образотворчого мистецтва (малювання), 1 клас

  Вивчення образотворчого мистецтва в початковій школі має важливе значення для всебічного розвитку особистості дитини.
  У процесі створення зображення в дитини формуються спостережливість, естетичне сприйняття, художній смак, творчі здібності. Малювання надає дитині можливість доступними засобами передати свій емоційний стан, ставлення до навколишнього світу, самостійно створювати прекрасне; вона починає розуміти твори живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва.
  У результаті опанування учнями різних способів зображення, їхні роботи поступово набувають художньо-творчого характеру.
  Основна мета занять із образотворчого мистецтва — навчити дітей образно передавати життєві враження.
  Для того щоб зобразити предмет або явище, потрібні чіткі, виразні уявлення, а також уміння передати їх у графічній, живописній або пластичній формах. Створюючи малюнок, дитина повинна дотримуватися певних уявлень щодо зображуваного й оцінювати свої дії як правильні або неправильні.
  Уявлення, що потрібні для малювання, формуються в процесі сприйняття. Саме тому вчителеві необхідно навчати дітей способів сприйняття та обстеження предмета.
  Однак, для того щоб намалювати той або інший предмет, недостатньо мати чітке уявлення щодо його форми, кольору, будови: необхідне також уміння передавати ці властивості предмета в графічній формі на площині аркуша паперу.
  Особливу увагу необхідно приділяти правильному зображенню контура, форми предмета.
  Невпевнене, неточне, нерозвинене володіння своєю рукою та інструментом викликає в дитини значні труднощі під час виконання запропонованих навчальних завдань, заважає їй відтворити задум, спричиняє надмірну м’язову напруженість руки, призводить до швидкої стомлюваності.
  Для формування в дітей стійкого уявлення про рухи руки під час роботи олівцем і пензлем використовують різноманітні пальчикові ігри й ігрові образи, спрямовані на свідому корекцію рухів.
  Перш ніж розпочати роботу над малюнком, необхідно обстежити предмети, включаючи в цей процес здійснення рухів руками за контуром предмета. Такі ігри-дослідження можуть бути частиною уроку або проводитись у вільний час напередодні чи безпосередньо перед уроком. Ігри-дослідження допомагають сформувати в дитини зв’язок між рухом руки (під час зображення) й формою предмета, що досліджується та зображується.
  Найбільш ефективним для дітей цього віку є метод всебічного дослідження.
  Опанування всіма дітьми обов’язкових навичок і вмінь не перешкоджає індивідуальним творчим проявам дітей під час розв’язання образотворчого завдання. Більше того, володіння графічними навичками дозволяє дітям вільно застосовувати їх під час створення зображення відповідно до особистих інтересів та індивідуальних особливостей.
  Розвиток зон мозку, які відповідають за мовлення, відбувається під впливом імпульсів, що надходять від пальців. Якщо розвиток рухів пальців відстає, то затримується також і розвиток мовлення, хоча загальна фізична активність дитини при цьому може бути нормальною.
  Стимулювання мовленнєвого розвитку дітей шляхом тренування рухів пальців рук одночасно полегшує адаптацію руки до письма.
  Ліплення та малювання розвивають не тільки мовлення, але й абстрактне та логічне мислення, уяву дитини.
  Отже, для розвинення особистості дитини важливим є засвоєння нею образотворчих вмінь і навичок.
  Детальні розробки уроків допоможуть учителеві у процесі розв’язання зображувального завдання відпрацювати й удосконалити графічні та інші вміння і навички учнів.
  Слід зазначити, що матеріали,  зокрема конспекти занять, можуть використовуватися вчителем на власний розсуд (повністю або частково) з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, умов проведення уроків тощо. Вчитель може застосовувати творчий підхід, дещо змінюючи наведений нами матеріал, доповнюючи його власними розробками.
  Процес виконання творів живопису, графіки, пластичного мистецтва нерозривно пов’язаний із процесом сприйняття, пізнання навколишнього світу людиною, у ньому відбиваються особливості її інтелекту і характеру. Психологам і педагогам відомо, що аналіз дитячих малюнків і пластичних робіт багато що може розповісти про їхнього автора.
  Із давніх-давен люди вміли декількома лініями створювати ілюзію тривимірного зображення антилоп, бізонів та інших тварин. Мінеральні пігменти й обгоріле гілля з багаття стали першими художніми засобами передавання побаченого. Відтоді люди створюють зображення місць і предметів, удосконалюють майстерність зображення та відшукують нові матеріали і способи. Від моменту виникнення і дотепер мистецтво художника містить певну загадку, тому що воно не тільки відображає побачене: воно надає глядачеві можливість побачити індивідуальний стиль та особистість автора, зрозуміти його світогляд і настрій, емоції та нюанси почуттів.
  Образотворче мистецтво є підґрунтям багатьох видів мистецтв: креслення архітектора й інженера; малюнки кінорежисера, що фіксують хід зйомок; начерки модельєрів для нових колекцій; ескіз скульптора, що передує ліпленню,— усі ці та багато інших видів людської діяльності починаються з уміння малювати.
  Першочергове завдання художнього виховання — розкрити і розвинути потенційні творчі здібності, закладені в кожній дитині від народження, незалежно від того, в якому напрямку ці здібності будуть розвиватися, коли дитина подорослішає.

  Творчість є засобом висловлення почуттів, сприйняття і думок. Вона як засіб спілкування допомагає підсвідомості вивільнитися і багатогранно взаємодіяти авторові будь-якого твору з реально існуючим фізичним світом та іншими людьми.
  Згідно з програмою «Образотворче мистецтво у початковій школі» запропоновані плани-конспекти орієнтовані на досягнення такої мети:

  • розвиток здатності передавати в творчих роботах своє ставлення до навколишнього світу;
  • розвиток здатності творчо самовиражатися;
  • набуття первинних знань про світ пластичних мистецтв (образотворчого, декоративно-ужиткового, архітектури, дизайну) і форми їх існування в повсякденному оточенні дитини;
  • оволодіння навичками та уміннями, способами художньої діяльності;
  • виховання емоційної чуйності та культури сприйняття творів образотворчого мистецтва;
  • виховання етичних і естетичних почуттів: любові до рідної природи, свого народу, Батьківщини;
  • знайомство з минулим України, її культурою і історією.

  Зміст планів-конспектів уроків образотворчого мистецтва:

  • особливості художньої творчості: художник і глядач;
  • образний зміст мистецтва;
  • відображення в творах пластичних мистецтв людських почуттів, ідей, ставлення до природи, людини та суспільства;
  • види і жанри образотворчих (пластичних) мистецтв (загальне уявлення), їх зв’язок із життям;
  • уявлення про роль образотворчих (пластичних) мистецтв в організації матеріального оточення людини (друга природа), її повсякденному житті;
  • емоційне сприйняття шедеврів українського та світового мистецтва;
  • патріотична тематика творів вітчизняних художників;
  • уявлення про багатство художньої культури народів світу;
  • знайомство з окремими творами видатних художників;
  • ознайомлення з творами народних художніх промислів (з урахуванням місцевих умов);
  • основи образотворчої мови художників: малюнок, колір, композиція, форма, пропорції, перспектива;
  • зв’язок образотворчого мистецтва з музикою, літературою, театром, кіно;
  • провідні художні музеї світу.

  Плани-конспекти уроків образотворчого мистецтва в початковій школі мають на меті сформувати в учнів такий досвід художньо-мистецької діяльності:

  •  уміння працювати в різних видах образотворчої, декоративно-ужиткової та художньо-конструктивної діяльності;
  • уміння створювати зображення з натури, по пам’яті та з уяви (натюрморт, пейзаж, тварини, людина);
  • мати загальне уявлення про елементарні основи малюнка, живопису, композиції, декоративно-ужиткового мистецтва;
  • уміти створювати моделі предметів побутового оточення людини;
  • оволодіти первинними навичками паперопластики;
  • робити свідомий вибір щодо застосування художніх засобів виразності для реалізації власного задуму в малюнку, аплікації, художньому виробі;
  • передавати настрій у творчій роботі (у живописі, графіці, скульптурі, декоративно-ужитковому мистецтві) за допомогою кольору, тону, композиції, перспективи, лінії, штриха, плями, об’єму, матеріалу, орнаменту, конструювання;
  • використовувати в індивідуальній і колективній діяльності різні художні техніки та матеріали: колаж, гратаж, аплікацію, папе-ропластику, гуаш, акварель, пастель, воскову крейду, туш, олівець, фломастери, пластилін, глину, підручні та природні матеріали;
  • передавати своє ставлення до твору образотворчого мистецтва у висловлюванні, розповіді, невеликому творі;
  • брати участь у діалозі-обговоренні змісту і виразних засобів творів образотворчого мистецтва.

  У результаті вивчення образотворчого мистецтва у початковій школі учень повинен знати:

  • основні жанри і види творів образотворчого мистецтва,
  • назви відомих центрів народних художніх ремесел України; уміти:
  • розрізняти основні, теплі і холодні кольори,
  • називати авторів окремих творів видатних вітчизняних та іноземних художників,
  • порівнювати різні види образотворчого мистецтва (графіку, живопис, декоративно-ужиткове мистецтво),
  • використовувати знання та вміння в практичній діяльності і повсякденному житті,
  • застосовувати засоби художньої виразності (лінія, колір, тон, об’єм, композиція) в самостійній творчій діяльності: малюнку і живописі (з натури, по пам’яті, із уяви), декоративних і конструктивних роботах, ілюстраціях до літературних і музичних творів,
  • застосовувати художні матеріали (гуаш, кольорові олівці, акварель, папір),
  • застосовувати знання, отримані під час аналізування творів мистецтва, у власних малюнках, художніх виробах.

  Вивчення образотворчого мистецтва в початковій школі. Конспекти уроків образотворчого мистецтва (малювання), 1 клас

  Повернутись на сторінку Конспекти уроків образотворчого мистецтва (малювання), 1 клас

  Комментарии закрыты.