Конспекти уроків української літератури, 11 клас

Конспекти уроків української літератури, 11 клас

Урок № 1 Українська література 1920-1930-х років. Вступ. Складні суспільно-історичні умови, основні стильові напрями, їхнє розмаїття. «Розстріляне відродження»; домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки

Урок № 2 Провідна роль поезії у 20-ті роки ХХ ст. П. Тичина — найбільший модерніст 20-х років. Трагізм життєвої і творчої долі. Феномен «кларнетизму»

Урок № 3 П. Тичина. Звернення в поезіях до «вічних» тем, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Художнє відтворення народу, уславлення борців за вільну Україну

Урок № 4 Літературний авангард. М. Семенко

Урок № 5 Київські «неокласики». М. Зеров

Урок № 6 М. Рильський. Філософічність, афористичність його лірики, пошук душевної рівноваги, краси в житті та в душі

Урок № 7 Поезія київських «неокласиків». Виразне читання напам’ять

Урок № 8 Є. Плужник — один із провідних поетів «розстріляного відродження». Життєвий і творчий шлях, тематика, проблематика, основні мотиви творчості

Урок № 9 Є. Плужник «Громадянський інтим», сповідальність, ліричність, філософічність лірики. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні

Урок № 10 Контрольна робота № 1. «Вступ. Творчість П. Тичини, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника». Тестування

Урок № 11 Українська проза 20-30-х років ХХ ст. Жанрово-стильове розмаїття, часткова ідеологічна заангажованість, експериментаторські модерністичні пошуки. М. Хвильовий. Життєвий і творчий шлях

Урок № 12 М. Хвильовий. «Я (Романтика)» — новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком

Урок № 13 Г. Косинка. Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі

Урок № 14 Г. Косинка. Новела «В житах» — зупинена мить, пошуки порушеної гармонії. Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєвість

Урок № 15 Ю. Яновський. Творча біографія митця. Романтичність світовідчуття і стилю в ранній творчості. Роман у новелах «Вершники» як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель»

Урок № 16 Ю. Яновський. Новела «Подвійне коло» з роману «Вершники». Умовність зображення, ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу

Урок № 17 Ю. Яновський. Новели «Дитинство», «Шаланда в морі» з роману «Вершники». Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті. Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов’язку

Урок № 18 В. Підмогильний — автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Роман «Місто»

Урок № 19 В. Підмогильний. Роман «Місто». Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі

Урок № 20 В. Підмогильний. Роман «Місто». Зображення «цілісної» людини в єдності біологічного, духовного, соціального

Урок № 21 Остап Вишня. Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки

Урок № 22 Остап Вишня. Усмішки. Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні

Урок № 23 Остап Вишня. Секрети творчої майстерності

Урок № 24 Контрольна робота № 2. «Творчість М. Хвильового, Г. Косинки, Ю. Яновського, В. Підмогильного, Остапа Вишні». Твір

Урок № 25 Драматургія 1920-1930-х років. М. Куліш. Життєвий і творчий шлях митця

Урок № 26 М. Куліш. Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету

Урок № 27 М. Куліш «Мина Мазайло». Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації. Драматургічна майстерність автора. Актуальність п’єси в наш час

Урок № 28 Українська література за межами України. Література в Західній Україні (до 1939 року). (Огляд.) Б.-І. Антонич. Життя і творчість

Урок № 29 Б.-І. Антонич. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезії. Екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів

Урок № 30 О. Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю». Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення

Урок № 31 О. Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю». Ідея перемоги духа над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос твору, його вселюдська значимість і всеохопність

Урок № 32 Еміграційна література (огляд). «Празька поетична школа» української поезії та її представники. Є. Маланюк

Урок № 33 Є. Маланюк. Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгічні мотиви, філософічність поезій. Вірші про призначення поета і поезії. Символічні образи

Урок № 34 Огляд прози українських літераторів в еміграції. І. Багряний. Основні віхи життя і творчості митця

Урок № 35 І. Багряний. «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за визволення

Урок № 36 Контрольна робота № 3. «Творчість М. Куліша, Б.-І. Антонича, О. Турянського, Є. Маланюка, І. Багряного». Тестування

Урок № 37 Українська література 1940-1950-х рр. Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності літератури. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. О. Довженко — видатний кінорежисер, письменник

Урок № 38 О. Довженко. «Україна в огні». Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук. Національні та загальнолюдські проблеми. Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою; доля народу крізь призму авторського бачення й оцінки

Урок № 39 О. Довженко. Кіноповість «Зачарована Десна». Автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Морально-етичні проблеми в кіноповісті; поєднання минулого й сучасного, два ліричні герої

Урок № 40 Українська література другої половини ХХ — початку ХХІ ст.

Урок № 41 «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне; його зв’язок із дисидентським рухом. В. Симоненко. Творча біографія поета. Традиційність лірики. Образ України. Мотив самоствердження людини в складному сучасному світі

Урок № 42 Д. Павличко — відомий український поет сучасності, перекладач. Громадянські мотиви лірики; образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини. Пісня «Два кольори», яка стала народною

Урок № 43 І. Драч — невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. «Балада про соняшник» — поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символіка образів

Урок № 44 М. Вінграновський — поет, прозаїк, кіномитець. Вселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Збірка інтимної лірики «Цю жінку я люблю»

Урок № 45 Ліна Костенко. Життєвий і творчий шлях. Риси індивідуального стилю

Урок № 46 Поезія Ліни Костенко

Урок № 47 Ліна Костенко. Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання

Урок № 48 Ліна Костенко. Роман у віршах «Маруся Чурай». Центральні проблеми твору — митець і суспільство, індивідуальна свобода людини

Урок № 49 Контрольна робота № 4. «Творчість О. Довженка, поезія «шістдесятників», творчість Ліни Костенко». Твір

Урок № 50 В. Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Життя і творчість. Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі

Урок № 51 В. Стус. Поезія. Основні тематично-проблемні лінії. Україна — мрія та Україна знищена, скорена — у віршах поета. Поетичні твори В. Стуса — зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці

Урок № 52 Проза другої половини ХХ ст. Тематичне й жанрове розмаїття, національна специфіка. О. Гончар. Життя і творчість

Урок № 53 О. Гончар. Новела «За мить щастя». Краса й сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини

Урок № 54 О. Гончар. Новела-засторога «Залізний острів» з роману «Тронка». Гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів

Урок № 55 Гр. Тютюнник — «один із найвидатніших наших новелістів». (В. Шевчук). Життя і творчість

Урок № 56 Гр. Тютюнник. Новела «Три зозулі з поклоном». «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, що вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає їй душу

Урок № 57 В. Шевчук. Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв’язок із давньою українською літературою

Урок № 58 В. Шевчук. Повість-преамбула до роману-балади «Дім на горі». Композиція, розгалуженість сюжету. Використання традицій європейської балади

Урок № 59 В. Шевчук. «Дім на горі» (повість-преамбула). Барокові притчеві мотиви і символи. Жіноче і чоловіче першоджерело у творі

Урок № 60 Контрольна робота № 5. «Творчість В. Стуса, О. Гончара, Гр. Тютюнника, В. Шевчука». Тестування

Урок № 61 Українська історична проза. П. Загребельний — життя і творчість. Загальна характеристика історичних творів письменника

Урок № 62 П. Загребельний. Роман «Диво». Історична основа й художній вимисел у творі. Софія Київська як історична пам’ятка та художній символ

Урок № 63 П. Загребельний. Роман «Диво». Образи Сивоока, князя Ярослава Мудрого. Наскрізні проблеми твору, його художні особливості

Урок № 64 Сучасна українська література (огляд)

Урок № 65 Сучасна українська література. Презентація дослідницько-творчого проекту «Літературна кав’ярня»

Урок № 66 Українська російськомовна поезія (огляд)

Уроки № 67-68 Література рідного краю

Урок № 69 Контрольна робота № 6 «Творчість П. Загребельного. Сучасний літературний процес. Російськомовна українська поезія. Література рідного краю». Тестування

Урок № 70 Підсумок. Українська література від 20-х років ХХ ст. до наших днів

 

Конспекти уроків української літератури, 11 клас

контрольна робота з української літератури 11 клас

Комментарии закрыты.