Давня література. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Давня література. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Чим для українського народу є «Велесова книга»?
А скрижалями буття єврейського народу, даними йому Мойсеєм;
Б історичною пам’яткою про життя давніх греків;
В скрижалями буття українського народу в стародавні часи (І тис. до н. е. — І тис. н. е.);
Г розповіддю про давню єгипетську цивілізацію;
Д розповіддю про шумерську цивілізацію.

2. Що таке псалом?
А різновид афоризму;
Б жанр епосу;
В жанр лірики;
Г драматичний твір;
Д жанр ліро-епосу.

3. Як називаються перші оригінальні літературні пам’ятки українського народу?
А роніки;
Б літописи;
В думи;
Г історичні пісні;
Д притчі.

4. Що таке літописи?
А записи давніх письменників, що робилися кожного літа;
Б хронологічний запис важливих історичних подій, очевидцем яких був сам літописець або чув розповіді очевидців чи вичитав у письмових джерелах;
В довільний переказ розповідей людиною, яка має дар художнього відтворення подій;
Г укладання в хронологічному порядку розрізнених записів інших авторів;
Д щорічний (щоліта) перегляд попередніх записів з огляду на особу князя, який був при владі в даний час.

5. Про що розповідає найдавніша пам’ятка давньоукраїнської літератури «Слово о полку Ігоревім»?
А про похід київського князя Святослава на половців та хозарів;
Б про похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославича на половців у 1183 році;
В про невдалий похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославича на половців у 1185 році;
Г про похід у 1185 році об’єднаних сил усіх руських князів на половців під керівництвом новгород-сіверського князя Ігоря;
Д про похід у 1185 році об’єднаних сил усіх руських князів на половців під керівництвом київського князя Святослава.

6. Який образ у«Слові о полку Ігоревім» є центральним?
А образ князя Ігоря;
Б образ князя Святослава;
В образ князя Всеволода;
Г образ руської землі;
Д образ автора.

7. Вкажіть головну думку «Слова о полку Ігоревім»:
А захоплення образами руських князів, зокрема Ігорем;
Б заклик руських князів до єднання для спільної боротьби проти зовнішніх ворогів;
В висміювання Ігоря за його непродумані дії;
Г протиставлення мудрості Святослава недалекоглядності Ігоря;
Д прославлення жіночої вірності (образ Ярославни).

8. Якою книгою, виданою в Україні, Іван Федоров «друкування книг занедбане відновив»?
А «Апостол» (Львів, 1574 р.);
Б Біблія (Острог);
В «Пересопницьке Євангеліє»;
Г «Граматика словенська»;
Д Часослов.

9. Яку роль виконували братства?
А організовували початкові школи для міщан;
Б давали релігійну освіту юнакам;
В організовували школи, відкривали бібліотеки, друкарні, розшукували історичні документи;
Г відшукували бажаючих стати запорізькими козаками;
Д навчали друкарському ремеслу.

10. Вкажіть назву запису в «Галицько-Волинському літописі» під 1250 роком?
А «Данило у хана Батия»;
Б «Поклін хану Батию»;
В «Мужній Данило Романович»;
Г «Поїздка князя Данила Романовича до хана Батия»;
Д «Поїздка хана Батия до Данила Романовича».

11. Що було причиною виникнення полемічної літератури?
А сварка між духовними особами на побутовому ґрунті;
Б сварка між духовними особами на релігійному ґрунті;
В дискусія між противниками та прихильниками Брестської унії;
Г дискусія з приводу підпорядкування церков;
Д дискусія з приводу сплати податків церквами.

12. Хто так оцінив особу та творчість Івана Вишенського: «Була се натура проста й сильна, що не вміла кривити душею… Яка то щира і сміла душа і яке живе та міцне слово було у нашого письменника! Мужній огонь, який горить у писаних словах Вишенського, не перестає й досі промовляти до нашого серця»?
А Іван Нечуй-Левицький;
Б Григорій Сковорода;
В Тарас Шевченко;
Г Іван Франко;
Д Григорій Квітка-Основ’яненко.

13. У якому з названих творів є запис під 1663 роком — «Чорна рада в Ніжині»?
А в історичному романі П. Куліша «Чорна рада»;
Б у «Літописі Самовидця»;
В в «Історії Русів»;
Г у «Літописі Самійла Величка»;
Д у «Літописі Граб’янки».

14. Про що йдеться в літописному фрагменті «Чорна рада в Ніжині»?
А про вибори гетьмана Правобережної України;
Б про вибори гетьмана Лівобережної України;
В про два ворожі табори — Сомка і Брюховецького та їхню боротьбу за булаву;
Г про романтичне кохання Сомка на тлі історичних подій;
Д про перемогу на раді Сомка та його прихильників.

15. Вкажіть головну думку «Історії Русів»:
А усі племена Київської Русі повинні жити в мирі;
Б Київська Русь — першодержава тільки українського народу;
В український народ повинен берегти свої духовні багатства;
Г Київська Русь — першодержава усіх слов’ян;
Д козаки — захисники Батьківщини.

16. Вкажіть рядок із прізвищами представників давньої віршованої літератури:
А Климентій Зіновіїв та Іван Некрашевич;
Б Феофан Прокопович та Митрофан Довгалевський;
В Григорій Граб’янка та Самійло Величко;
Г Іван Вишенський та Герасим Смотрицький;
Д Мелетій Смотрицький та Якуб Гаватович.

17. Яку роль відіграли мандрівні дяки у розвитку української літератури?
А започаткували силабо-тонічне віршування;
Б використовували для своїх творів народну мову;
В продовжували творити силабічний вірш;
Г започаткували тонічне віршування;
Д започаткували та утвердили силабо-тонічну систему віршування та літературну мову на народній основі.

18. З якого твору Григорія Сковороди узято рядки?

Знаю, що смерть — як коса замашна,
Навіть царя не обійде вона.
Байдуже смерті, мужик то чи цар, —
Все пожере, як солому пожар.
Хто ж бо зневажить страшну її сталь?
Той, в кого совість, як чистий кришталь…

А «Пчела и Шершень»;
Б «Кукушка и Косик»;
В «Всякому городу нрав и права»;
Г «Ой ты, птичко жолтобоко»;
Д «De libertate».

19. Вкажіть провідний мотив вірша Г. Сковороди «De libertate»:
А вияв громадянської мужності поета в період посилення кріпацтва;
Б утвердження думки про цінність особистої свободи людини;
В уславлення найвищих якостей людини: розуму, совісті,
волелюбства;
Г проповідь життя близького до природи;
Д осуд негативних моральних якостей людини.

20. Кому належать слова «Світ ловив менета не впіймав»?
А Т. Шевченку;
Б П. Грабовському;
В І. Франку;
Г Г. Сковороді;
Д Г. Квітці-Основ’яненку.

Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей

21. Як поводився князь Данило, перебуваючи у таборі Батия (за «Галицько-Волинським літописом»)?
1 як покірний васал;
2 дипломатично;
3 стійко і мужньо;
4 злякався смертельної небезпеки;
5 знайшов вихід зі складного становища;
6 так, що це ще більше ускладнило становище українських земель;
7 не зумів відстояти інтереси рідної землі.

22. Позначте козацькі літописи:
1 «Початковий літопис»;
2 «Галицько-Волинський літопис»;
3 «Літопис Самовидця»;
4 «Літопис Граб’янки»;
5 «Літопис СамійлаВеличка»;
6 «Історія Русів»;
7 «Велесова книга».

23. Позначте рядки, у яких сформульована тема «Історії Русів», подана характеристика цього твору:
1 найдавніша пам ятка української політичної думки кінця XVIII ст.;
2 трактат про історичний розвиток України;
3 твір, що виводить історію південно-східних слов’ян від часів Яфета;
4 пристрасне викриття католицького та уніатського духовенства;
5 вірш бурлескно-травестійного характеру;
6 інтермедія;
7 твір, який стверджує думку, що Київська Русь — першодержава тільки українського народу.

24. У «Прокламації гетьмана Мазепи» провідними є такі мотиви і думки:
1 гнівне викриття колоніальної політики московського самодержавства;
2 натяк на безглузді мрії Перта І підкорити цілий світ;
3 осуд неробства, паразитизму;
4 критика нехтування російською стороною договорів між Україною та Московським царством 1659 р.;
5 біль від упослідження та пограбування українського народу московською вояччиною;
6 сатиричне зображення купців;
7 прославлення Петра І як державотворця.

25. Які види драматичних творів були в давній літературі?
1 шкільні драми;
2 послання;
3 байки;
4 інтермедії;
5 вертепна драма;
6 драматичні поеми;
7 драми-феєрії.

26. Вкажіть прізвища представників давньої віршованої літератури?
1 Ф. Прокопович;
2 Г. Граб’янка;
3 Самовидець;
4 І. Вишенський;
5 К. Зіновіїв;
6 І. Некрашевич;
7 Г. Сковорода.

27. Які з названих творів є історичними віршами?
1 Висипався хміль із міха»;
2 Про битву на Жовтих Водах»;
3 На жалісний погреб… Сагайдачного»;
4 Хмельницький і Барабаш»;
5 Владимир»;
6 Чи не той то хміль»;
7 Гей, не дивуйтесь, добрії люди».

28. Позначте визначення, що характеризують Григорія Сковороду та його погляди:
1 мандрівний філософ;
2 прихильник ідеї «сродної праці»;
3 просвітитель-демократ;
4 відданий прихильник конституційної монархії;
5 перший український байкар;
6 романтик;
7 ідеаліст.

29. Вкажіть книги (збірки) Г. Сковороди:
1 «Алфавит, или букварь мира»;
2 «Владимир»;
3 «Цар Ірод»;
4 «Басни Харковскія»;
5 «Сад божественных песней»;
6 «Історія Русів»;
7 «Послання до єпископів».

30. Вкажіть афоризми, автором яких є Григорій Сковорода:
1 «З усіх утрат втрата часу найтяжча»;
2 «Визначай смак не за шкаралупою, а за ядром»;
3 «Лиш боротись — значить жить»;
4 «Караюсь, мучусь, але не каюсь»;
5 «Пісня та праця — великі дві сили»;
6 «Краще голий та правдивий, ніж багатий та беззаконний»;
7 «Моя хата скраю…».

Давня література. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Повернутися на сторінку Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Комментарии закрыты.